LIFE AQUALUTRA

Najbolj odmaknjena pokrajina v Sloveniji je Prekmurje na skrajnem severovzhodu države, onkraj reke Mure. Njen severni del, ki se začenja na levem bregu reke Ledave in meji na Avstrijo ter Madžarsko, je Goričko. Če je Slovenija kokoš, je Prekmurje njena glava – in Goričko njeni »možgani«. V nedrjih tega gričevnatega sveta, razbrazdanega s potoki in potočki, živi vitalna populacija vidre (Lutra lutra), kraljice voda, ki je predmet naših raziskovanj in ohranitvenih prizadevanj.

Evropska komisija je leta 2004 odobrila financiranje 4-letnega projekta LIFE–NATURA z naslovom Ohranjanje populacije vidre na Goričkem – faza 1 (AQUALUTRA), ki ga je zasnoval Inštitut Lutra, prijavila pa osrednja gorička občina, Gornji Petrovci.

Po doslej zbranih podatkih v Sloveniji sklepamo, da najbolj sklenjena, vitalna populacija evrazijske vidre (Lutra lutra) živi v severovzhodnem delu, na Goričkem. Za ohranjanje vitalne populacije je bistvenega pomena zagotoviti prepustnost habitatnega in migracijskega koridorja čez državno mejo na zahod (v Avstrijo) in na vzhod (na Madžarsko). Največja nevarnost za omenjeni koridor je »črni« koridor, ki ga sestavljajo regionalna cesta in novo zgrajena meddržavna železniška povezava z neposrednimi vplivi na vidrine naravne habitate. Dodatne grožnje so še degradirani habitati zaradi agromelioracijskih del, vključno z regulacijami vodotokov, ki so bile izvedene v zadnjih desetletjih. Načrtovalci in izvajalci posegov pri delih niso dovolj upoštevali ekoloških potreb vidre.

Lutra lutra je tudi krovna vrsta sladkovodnih ekosistemov in lahko s svojim značilnim videzom opravlja pomembno vlogo sporočilne vrste pri ohranjanju sladkovodnih habitatov in življenjskega okolja v najširšem pomenu. Najpomembnejše aktivnosti projekta so bile usmerjene v dve smeri: izboljšanje habitatov vidre na območju Krajinskega parka Goričko in prepustnosti migracijskih koridorjev na skupnem teritoriju Avstrije, Slovenije in Madžarske ter zagotovitev kakovostnih habitatov v »vidrinem centru« v dolini Male Krke, ki teče vzporedno z glavnim koridorjem in kjer je bil predviden informacijski center, učna pot in druge izobraževalne ter ozaveščevalne aktivnosti za obiskovalce.

AKTIVNOSTI:

 • Inventarizacija vidre in njenih habitatov, dodatna inventarizacija flore, favne in habitatnih tipov na projektnem območju.
 • Določanje in evidentiranje »črnih točk« vzdolž migracijskih koridorjev vidre in priprava akcijskega načrta za odpravljanje le-teh.
 • Priprava in uporaba omilitvenih in varovalnih ukrepov na vidrinem migracijskem koridorju.
 • Ocena velikosti populacije vidre v slovenskem delu Trilateralnega parka, njene strukture in razporeditve na projektnem območju z običajnimi metodami za monitoring in z DNA »fingerprinting« določevalno metodo.

Zraven izvedenih aktivnosti je bil namen projekta ohranjanje in povečanje biološke raznovrstnosti sladkovodnih habitatov na projektnem območju, vzpodbuditi lokalne in regionalne odločevalce, da vgradijo varovalne ukrepe za vidro na vse ravni regionalnih razvojnih načrtov, uporabiti vidro kot sporočilno vrsto za ozaveščanje javnosti o pomenu in ekološki vlogi vidre za ohranjanje sladkovodnih ekosistemov in prispevati k okoljski vzgoji v najširšem pomenu ter predstaviti uporabo evropske naravovarstvene in okoljske zakonodaje, vključno s Habitatno direktivo, Okvirno vodno direktivo, evropskim ekološkim omrežjem Natura 2000 in projektom OHNE (Evropska mreža vidrinih habitatov) v vsakdanji praksi. Dosegli smo izboljšanje habitatov in koridorjev, boljše poznavanje vidrine populacije in njenih čezmejnih povezav na projektnem območju, višjo raven ozaveščenosti javnosti glede vidre, njene vloge in pomena za ohranjanje sladkovodnih ekosistemov na lokalni in regionalni ravni ter spremembo predloga pSCI za vidro v SAC območje Natura 2000.

V okviru projekta smo zgradili in odprli tudi Vidrin center z vsemi dejavnostmi, ki zadevajo ohranjanje vrste Lutra lutra in predstavitev ustreznih metod za ohranjanje njenih naravnih habitatov ter pripravili razstavo AQUALUTRA, ki je gostovala na gradovih Bistra, Grad, Bogenšperk in Podsreda, na sedežu Triglavskega nacionalnega parka na Bledu, v zgradbi Občine Lenart, v avli Ministrstva za okolje in prostor, v  rokodelskem centru DUO v Veržeju in na mnogih drugih prizoriščih.

 

Naslov: Ohranjanje populacije vidre (Lutra lutra) na Goričkem – faza 1

Akronim: AQUALUTRA

Prijavitelj: Občina Gornji Petrovci

Partnerji:

 • Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine
 • Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za zootehniko
 • Limnos d. o. o., Podjetje za aplikativno ekologijo
 • Grand, d. o. o., videoprodukcija
 • Občina Puconci
 • Občina Moravske Toplice
 • Občina Kuzma
 • Občina Kobilje
 • Občina Cankova
 • Občina Dobrovnik
 • Občina Rogašovci

Sofinancerji:

 • Evropska komisija
 • Javna agencija za železniški promet
 • Ministrstvo za okolje in prostor

Program financiranja: LIFE

Trajanje: od 1. 11. 2004 do 30. 4. 2009