Presoje vplivov na okolje

Na področju presoj vplivov planov in posegov imamo bogate izkušnje, seznam opravljenih presoj je v referencah.

Strokovno in kvalitetno izdelamo:

 • okoljsko poročilo (OP); poglavje Narava,
 • presoja vplivov na okolje (PVO); poglavje Narava,
 • presoja sprejemljivosti vplivov planov ali posegov v naravo na varovana območja (t. i. Dodatek),
 • preliminarne ocene vplivov za načrtovane posege,
 • mnenja, strokovne podlage, popise živalskih in rastlinskih vrst ter habitatnih tipov.

Za dodatne informacije in ponudbo nas kontaktirajte na elektronski naslov info@lutra.si oziroma nas pokličite na telefonsko številko 041 851 120 (Tatjana Gregorc).

Presoja vplivov na okolje (PVO) je upravni postopek s katerim preverimo in ugotovimo možne vplive posega na okolje. Postopek vodi Agencija Republike Slovenije za okolje  (ARSO), Sektor za presoje vplivov na okolje, ki je del Urada za varstvo okolja in narave.

Postopek Celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) je upravni postopek v pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor. V postopku se na podlagi Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje pripravi Okoljsko poročilo, v katerem se na podlagi podatkov o planu in o stanju okolja, oceni vpliv plana ter možni omilitveni ukrepi. V postopku sodelujejo tudi pristojni nosilci urejanja okolja (resorno pristojni državni organi in organizacije).

Presoja sprejemljivosti planov in posegov v naravo na varovana območja se opravi na podlagi Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja. Pri presoji se ugotavljajo vplivi, ki bi sami po sebi ali v povezavi z drugimi posegi lahko pomembno vplivali na varovana območja (območja Natura 2000 in zavarovana območja). V postopku se uporablja načelo previdnosti, kar pomeni, da v primeru dvoma prevlada javna korist ohranjanja narave nad drugimi javnimi koristmi in razvojnimi interesi.

Inventarizacije

Za različne namene opravimo inventarizacijo (popis) vidre in bobra na proučevanem območju, v sodelovanju z drugimi strokovnjaki pa tudi drugih vrst in habitatnih tipov. Terensko delo poteka po standardnih metodologijah za inventarizacijo posamezne vrste ali skupine. Seznam že opravljenih inventarizacij je v referencah. Za inventarizacijo imamo vsa ustrezna dovoljenja, ki jih na podlagi Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah oziroma Uredbe o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah izda Agencija RS za okolje.

Monitoring/naravovarstveni nadzor

Pri posegih v okolje je velikokrat potreben tudi naravovarstveni nadzor uspešnosti izvedenih omilitvenih ukrepov oziroma naravovarstveni nadzor v času gradnje in obratovanja. Imamo dolgoletne izkušnje z načrtovanjem, vzpostavitvijo in izvedbo monitoringov, predvsem pri večjih projektih prometne infrastrukture (monitoringi avtocest in železnic).

Strokovna mnenja in svetovanja

Za različne namene pripravljamo tudi strokovna mnenja in svetovanja, ki se nanašajo na naravovarstvene vsebine. Z izdelanim preliminarnim mnenjem o sprejemljivosti posega se boste lažje odločili, če je sploh smiselno pričeti s postopki za pridobitev naravovarstvenega ali okoljevarstvenega soglasja, s tem pa boste prihranili čas in denar.

Pripravljamo tudi strokovne podlage za postopke presoj, načrtovanja, monitoringa, renaturacij, vzpostavitve nadomestnih habitatov, naravovarstvenega vrednotenja območij itd.

Pomoč pri pridobivanju nepovratnih sredstev

Velik del našega delovanja je posvečen nacionalnim in mednarodnim projektom, namenjenim ohranjanju narave in varstvu okolja. Imamo bogate izkušnje s finančnim mehanizmom evropske komisije LIFE, dobro poznamo tudi programe Interreg, švicarski finančni mehanizem, finančni mehanizem EGP, norveški finančni mehanizem, program razvoja podeželja RS (LAS) ter druge finančne mehanizme na nacionalni in mednarodni ravni.

Nudimo strokovno pomoč pri pripravi razpisne dokumentacije, koordinaciji in izvajanju projektnih aktivnosti ter pri pripravi finančnih in vsebinskih projektnih poročil.

Namesto vas lahko prevzamemo tudi celotno administrativno vodenje projekta. Zaradi dolgoletnih izkušenj in velikega števila uspešno zaključenih projektov smo tudi dober projektni partner, saj konstruktivno sodelujemo od oblikovanja projektne ideje preko priprave projektne dokumentacije do uspešnega zaključka projekta. Več o naših projektnih izkušnjah lahko preberete tukaj.

Ostalo

Osrednje poslanstvo Inštituta Lutra je tudi izobraževanje, informiranje in ozaveščanje o celovitem ohranjanju narave. V ta namen evidentiramo in vrednotimo dele narave, spremljamo stanje ohranjenosti, pripravljamo izobraževalne programe z modernimi pristopi  interpretacije narave, organiziramo prireditve, predavanja in druge aktivnosti na področju naravovarstva.

Reference

V delu

 • Okoljsko poročilo za OPN Lendava (poglavje Narava) in Presoja sprejemljivosti vplivov plana na naravo (Dodatek k okoljskemu poročilu).
 • Okoljsko poročilo za OPN Bovec (SD-2) (poglavje Narava) in Presoja sprejemljivosti vplivov plana na naravo (Dodatek k okoljskemu poročilu).
 • Okoljsko poročilo za OPN Puconci (poglavje Narava) in Presoja sprejemljivosti vplivov plana na naravo (Dodatek k okoljskemu poročilu).
 • Okoljsko poročilo za OPN Rogašovci (SD-2) (poglavje Narava) in Presoja sprejemljivosti vplivov plana na naravo (Dodatek k okoljskemu poročilu).
 • Okoljsko poročilo za OPN Mozirje (SD-2) (poglavje Narava) in Presoja sprejemljivosti vplivov plana na naravo (Dodatek k okoljskemu poročilu).
 • Okoljsko poročilo za OPN Poljčane (SD-1) (poglavje Narava) in Presoja sprejemljivosti vplivov plana na naravo (Dodatek k okoljskemu poročilu).
 • Okoljsko poročilo za OPN Šmartno ob Paki (poglavje Narava) in Presoja sprejemljivosti vplivov plana na naravo (Dodatek k okoljskemu poročilu).
 • Okoljsko poročilo za OPN Hoče-Slivnica (SD-10) (poglavje Narava) in Presoja sprejemljivosti vplivov plana na naravo (Dodatek k okoljskemu poročilu).
 • Okoljsko poročilo za OPN Podčetrtek (SD-2) (poglavje Narava) in Presoja sprejemljivosti vplivov plana na naravo (Dodatek k okoljskemu poročilu).

2023

 • Gregorc T., Vida M., Zavratnik, S., 2023: Okoljsko poročilo (poglavje Narava) za tretje spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta občine Bloke. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. Nosilec naloge: LUČKA, okoljske in prostorske študije, Vanja Šendlinger s. p.
 • Gregorc, T. Vida, M., Zavratnik, S., 2023. Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja za Občinski prostorski načrt občine Bloke. Dodatek k okoljskemu poročilu. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, str. 75, prilog 10.
 • Gregorc, T., Vida, M. 2023. Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja za tretje spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta občine Kostanjevica na Krki. Dodatek k okoljskemu poročilu. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. 62 str., 13 prilog.
 • Gregorc T., Vida M., 2023: Okoljsko poročilo (poglavje Narava) za tretje spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta občine Kostanjevica na Krki Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. Nosilec naloge: LUČKA, okoljske in prostorske študije, Vanja Šendlinger s. p.
 • Gregorc, T., Vida, M. 2023. Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja za druge spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta občine Rogašovci. Dodatek k okoljskemu poročilu. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. 67 str., 16 prilog.
 • Gregorc T., Vida M., 2023: Okoljsko poročilo (poglavje Narava) za druge spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta občine Rogašovci, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. Nosilec naloge: LUČKA, okoljske in prostorske študije, Vanja Šendlinger s. p.
 • Gregorc, T., Vida, M. 2023. Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja za občinski podrobni prostorski načrt za sončno elektrarno Jezerce (območje EUP DI-119). Dodatek k okoljskemu poročilu. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. 55 str., 11 prilog.
 • Gregorc T., Vida M., 2023: Okoljsko poročilo (poglavje Narava) za Občinski podrobni prostorski načrt za sončno elektrarno Jezerce (območje EUP DI-119) v Občini Divača. Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. Nosilec naloge: GIGA-R d.o.o.
 • Gregorc, T., Vida, M., Likozar, L. 2023. Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja za Občinski podrobni prostorski načrt za območje peskokopa v Kuštanovcih. Dodatek k okoljskemu poročilu. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. 65 str., 9 prilog.
 • Gregorc, T., Vida, M., Likozar, L. 2023. Okoljsko poročilo (poglavje Narava) za Občinski podrobni prostorski načrt za območje peskokopa v Kuštanovcih. Dodatek k okoljskemu poročilu. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. Nosilec naloge: ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring, d.o.o. Murska Sobota in LUČKA, okoljske in prostorske študije, Vanja Šendlinger s. p.
 • Gregorc T., Vida M. 2023: Presoja sprejemljivosti vplivov posega na varovana območja za dograditev rolkarske proge na območju Rudnega polja na Pokljuki. Dodatek k poročilu o vplivih na okolje. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, 81 str., 8 prilog.
 • Gregorc, T., Vida, M., Likozar, L. 2023: Poročilo o vplivih na okolje za dograditev rolkarske proge na območju Rudnega polja (poglavje narava). Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. Nosilec naloge: ICRO – Inštitut za celostni razvoj in okolje, Domžale.

2022

 • Gregorc T., Likozar L., Slameršek A., Hönigsfeld Adamič M. 2022: Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja za Občinski prostorski načrt občine Bohinj. Dodatek k okoljskemu poročilu. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, 110 str., 18 prilog.
 • Gregorc T., Likozar L. 2022: Okoljsko poročilo (poglavje Narava) za Občinski podrobni prostorski načrt rekreativno turistični park Žužemberk (severni del). Okoljsko poročilo za Občinski podrobni prostorski načrt rekreativno turistični park Žužemberk (severni del). Nosilec naloge: LUČKA, okoljske in prostorske študije, Vanja Šendlinger s. p.
 • Gregorc T., Likozar L., Hönigsfeld Adamič M. 2022: Okoljsko poročilo (poglavje Narava) za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta občine Bohinj. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. Nosilec naloge:GIGA-R, okoljsko svetovanje in rešitve, Margita Žaberl s.p.,
 • Gregorc T., Likozar L., Sotenšek B. 2022: Okoljsko poročilo (poglavje Narava) za SD OPN 1 v občini Hrpelje – Kozina. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. Nosilec naloge: BOSON, trajnostno načrtovanje, d. o. o.
 • Gregorc T., Likozar L., Sotenšek B. 2022: Okoljsko poročilo (poglavje Narava) za prve spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta občine Gornja Radgona. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. Nosilec naloge: LUČKA, okoljske in prostorske študije, Vanja Šendlinger s. p.
 • Gregorc T., Šendlinger V., Zavratnik S. 2022: Okoljsko poročilo za Občinski podrobni prostorski načrt za naselje Goče (EUP GO23, GO24, GO25 in GO30). Naročnik Občina Vipava. Ljubljana, 115 str.
 • Gregorc T., Zavratnik S., Hönigsfled Adamič M. 2022. Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja za Občinski podrobni prostorski načrt za območje kamnoloma Gajšek (Zgornji Gabernik). Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. 67 str., 3 priloge.
 • Gregorc T., Zavratnik S., Hönigsfled Adamič M. 2022. Okoljsko poročilo za Občinski podrobni prostorski načrt za območje kamnoloma Gajšek (Zgornji Gabernik). Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. Nosilec naloge: GIGA-R, okoljsko svetovanje in rešitve, Margita Žaberl s.p.,
 • Vahtar M., Gregorc T., Likozar L. 2022: Poročilo o vplivih na okolje za Razširitev rolkarske proge na območju Rudnega polja na Pokljuki – Strokovna podlaga. ICRO – Inštitut za celostni razvoj in okolje, Domžale. 99 str.
 • Gregorc T., Vida M., Likozar L., Sotenšek B., Slameršek A., 2022: Okoljsko poročilo (poglavje Narava) za Občinski prostorski načrt občine Beltinci. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. Nosilec naloge: LUČKA, okoljske in prostorske študije, Vanja Šendlinger s. p.
 • Gregorc T., Vida M., Sotenšek B., Likozar L., Slameršek A., Hönigsfeld Adamič M. 2022: Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja za Občinski prostorski načrt občine Beltinci. Dodatek k okoljskemu poročilu. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, 94 str., 10 prilog.

2021

 • Gregorc T., Likozar L., Slameršek A., Hönigsfeld Adamič M. 2021: Strokovna podlaga za presojo sprejemljivosti vpliva sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Dobrovnik na naravo in varovana območja. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, 81  str., 6 prilog.
 • Gregorc T., Likozar L. 2021. Okoljsko poročilo za DPN DALJNOVOD 2 X 110 KV MURSKA SOBOTA – MAČKOVCI od SM 16 do SM 12 (poglavje NARAVA). Naročnik Elektro Maribor d.d., Nosilec naloge: Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o.
 • Gregorc T., Likozar L., Slameršek A., Hönigsfeld Adamič M. 2021: Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja za Občinski prostorski načrt občine Radlje ob Dravi. Dodatek k okoljskemu poročilu. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, 93 str., 11 prilog.
 • Gregorc T., Likozar L., Slameršek A., Hönigsfeld Adamič M. 2021: Okoljsko poročilo (poglavje Narava) za Občinski prostorski načrt občine Radlje ob Dravi. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. Nosilec naloge: LUČKA, okoljske in prostorske študije, Vanja Šendlinger s. p.
 • Gregorc, T., Likozar L., 2021. Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje urejanja VI 3/3 Biotehniška fakulteta. Dodatek k okoljskemu poročilu. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, 81 str.
 • Gregorc, T., Likozar L., 2021. Okoljsko poročilo (poglavje narava) za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje urejanja VI 3/3 Biotehniška fakulteta. Dodatek k okoljskemu poročilu. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. Nosilec naloge: GIGA-R, okoljsko svetovanje in rešitve, Margita Žaberl s.p.,
 • Gregorc T., 2021: Okoljsko poročilo (poglavje Narava) za Občinski podrobni prostorski načrt za Ekonomsko-poslovno cono Ormož. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. Nosilec naloge: LUČKA, okoljske in prostorske študije, Vanja Šendlinger s. p.
 • Gregorc T., Zavratnik S., Likozar L., 2021. Presoja sprejemljivosti vplivov posega na varovana območja za območje povečanja obsega proizvodnje (lesovina in kartoni) v Količevo d. o. o. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. 47 str., 4 priloge.
 • Gregorc T., Zavratnik S., Likozar L., 2021. Poročilo o vplivih na okolje (poglavje Narava) za Povečanja obsega proizvodnje vlaknin iz lesa in povečanja obsega proizvodnje kartona (lepenke) na lokaciji IED naprave Količevo karton proizvodnja Kartona, d.o.o., Papirniška cesta 1, 1230 Domžale- Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. Nosilec naloge: Celostna Ekologija, Andreja Sivec s.p.,
 •  Gregorc, T., Zavratnik, S., Likozar, L. 2021. Presoja sprejemljivosti vplivov na varovana območja zaradi povečanja zmogljivosti naprave za površinsko obdelavo Liv Systems d.o.o. Dodatek k poročilu o vplivih na okolje. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine.77 str., 16 prilog.
 • Gregorc, T., Zavratnik, S., Likozar, L. 2021. Presoja vplivov na okolje zaradi povečanja zmogljivosti naprave za površinsko obdelavo Liv Systems d.o.o. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. Nosilec naloge: Ekosfera, Okoljevarstvene storitve, Vanja Strle s.p.

2020

 • Gregorc, T. in Zavratnik, S., 2020. Poročilo o vplivih na okolje (poglavje narava) in Presoja sprejemljivosti vplivov posega v naravo za poslovno-ekonomsko cono Nova Gorica – Kromberk (cestne povezave in komunalna opremljenost). Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 36 + 55 str., 5 prilog.
 • Gregorc, T., Zavratnik, S., 2020. Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja za Občinski prostorski načrt občine Kostel. Dodatek k okoljskemu poročilu. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, 85 str., 9 prilog.
 • Gregorc, T., Zavratnik, S., 2020. Okoljsko poročilo (poglavje Narava) Občinski prostorski načrt občine Kostel. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. Nosilec naloge: LUČKA, okoljske in prostorske študije, Vanja Šendlinger s. p.
 • Gregorc, T., Zavratnik, S., 2020. Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja za Občinski podrobni prostorski načrt za območje urejanja IG 14–1 in IG 14–5. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. 80 str., 13 prilog.
 • Gregorc, T., Zavratnik, S., 2020. Okoljsko poročilo za Občinski podrobni prostorski načrt za območje urejanja IG 14–1 in IG 14–5. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. Nosilec naloge: LUČKA, okoljske in prostorske študije, Vanja Šendlinger s. p.
 • Gregorc, T., Zavratnik, S., 2020. Presoja sprejemljivosti vplivov na varovana območja za izdelavo izvedbenega načrta za skladiščno-manipulativni plato na območju tovorne železniške postaje Čret. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. 50 str., 5 prilog.
 • Gregorc, T., Zavratnik, S., 2020. Presoja vplivov na okolje (poglavje Narava) za izdelavo izvedbenega načrta za skladiščno-manipulativni plato na območju tovorne železniške postaje Čret. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. Nosilec naloge: Ekosfera, Okoljevarstvene storitve, Vanja Strle s.p.
 • Gregorc T., Zavratnik S., Hönigsfeld Adamič M. 2020. Presoja sprejemljivosti vplivov posega v naravo za ureditev državne kolesarske povezave G15 na relaciji Celje–Štore–Šentjur. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. 43 str., 5 prilog.
 • Gregorc T., Zavratnik S., Hönigsfeld Adamič M. 2020. Presoja vplivov na okolje (poglavje Narava) za ureditev državne kolesarske povezave G15 na relaciji Celje–Štore–Šentjur. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. Nosilec naloge: GIGA-R, okoljsko svetovanje in rešitve, Margita Žaberl s.p.
 • Gregorc, T., Zavratnik, S., 2020. Presoja sprejemljivosti vplivov posega v naravo za obdelavo odpadkov v podjetju Kemis, d. o. o. na Vrhniki. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. 86 str., 9 prilog.
 • Gregorc, T., Zavratnik, S., 2020. Presoja vplivov na okolje (poglavje Narava) za obdelavo odpadkov v podjetju Kemis, d. o. o. na Vrhniki. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. Nosilec naloge: Ekosfera, Okoljevarstvene storitve, Vanja Strle s.p.
 • Gregorc T., Zavratnik S. 2020. Presoja sprejemljivosti vplivov posega v naravo za namakalni sistem Tešanovci. Dodatek. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. Osnutek, maj 2020.
 • Gregorc T., Zavratnik S. 2020. POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE gradnje in obratovanja namakalnega sistema v Tešanovcih. Del narava: I. faza – izhodiščno stanje (osnutek). Nosilec naloge: Celostna Ekologija, Andreja Sivec s.p.,

2019

 • Gregorc, T., Zavratnik, S., Hönigsfeld Adamič, M., 2019. Okoljsko poročilo (poglavje Narava) za tretje spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta občine Kočevje. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. Naročnik: LUČKA, okoljske in prostorske študije, Vanja Šendlinger s. p.
 • Gregorc, T., Zavratnik, S., Hönigsfeld Adamič, M., 2019. Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja za Občinski prostorski načrt občine Kočevje (SD-3). Dodatek k okoljskemu poročilu. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 88 str., 9 prilog.

2018

 • Gregorc, T., Zavratnik, S., 2018. Okoljsko poročilo za Občinski prostorski načrt Občine Gornji Petrovci (poglavje Narava) (dopolnitve povezane s pobudama št. 179 in 180), marec 2018. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. Naročnik: Občina Gornji Petrovci.
 • Gregorc, T., Zavratnik, S., 2018. Presoja vplivov na okolje za pridobivanja tehničnega kamna – dolomita v kamnolomu Kozje (poglavje Narava). Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana.
 • Gregorc, T., Zavratnik, S., 2018. Presoja sprejemljivosti vplivov posega v naravo za pridobivanja tehničnega kamna – dolomita v kamnolomu Kozje. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 64 str., 4 priloge.

2017

 • Nekrep, I. 2017., dopolnitve Gregorc, T. in Zavratnik, S., 2018, 2020. Okoljsko poročilo (poglavje Narava) za Občinski prostorski načrt občine Gornji Petrovci. DOPOLNITVE PO JAVNI RAZGRNITVI. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. Februar 2017, dopolnitve april 2018 in marec 2020.
 • Nekrep, I. 2017., dopolnitve Gregorc, T. in Zavratnik, S., 2018, 2020. Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja za Občinski prostorski načrt občine Gornji Petrovci – Dodatek k okoljskemu poročilu. DOPOLNITVE PO JAVNI RAZGRNITVI. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. Februar 2017, dopolnitve april 2018 in marec 2020.
 • Gregorc, T., Zavratnik, S., 2017. Okoljsko poročilo za OPPN za rastlinjake v Lendavi (poglavje Narava). Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. Naročnik: ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring, d. o. o. Murska Sobota.
 • Gregorc, T., Zavratnik, S., 2017. Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja za Občinski podrobni prostorski načrt za rastlinjake v Lendavi. Dodatek k okoljskemu poročilu. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 66 str., 4 priloge.
 • Gregorc, T., Zavratnik, S., 2017. Poročilo o vplivih na okolje gradnje in obratovanja rastlinjaka (s predhodnim rušenjem obstoječih objektov) (poglavje Narava). Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. Naročnik: Alternativna Ekologija, Andreja Sivec s. p.
 • Gregorc, T., Zavratnik, S., 2017. Presoja sprejemljivosti vplivov posega v naravo za gradnjo in obratovanje rastlinjaka (s predhodnim rušenjem obstoječih objektov). Dodatek k poročilu o vplivih na okolje. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 40 str., 2 prilogi.

2016

 • Gregorc, T., Hönigsfeld Adamič, M., 2016. Okoljsko poročilo za načrt razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2020 in program ukrepov za razvoj  načrta namakanja (poglavje Narava). Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. Naročnik Boson, d. o. o.
 • Gregorc, T. in sod., 2016. Okoljsko poročilo za OPN Medvode (poglavje Narava). Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. Naročnik: Občina Medvode.
 • Gregorc, T., Nekrep, I., Hladnik, P., Berce, T., Hönigsfeld Adamič, M., 2016. Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja za Občinski prostorski načrt občine Medvode. Dodatek k okoljskemu poročilu. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 79 str., 10 prilog.
 • Gregorc, T., Hönigsfeld Adamič, M., 2016. Okoljsko poročilo za DPN za HE Hrastje-Mota na Muri in Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja (presoja za vidro in bobra). Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. Naročnik: DEM, d. o. o.

2015

 • Tahir, A. J., Kovač, M., Ganc, M., Červek, J., Tomšič, M., Gregorc, T., 2015. Strokovne ocene o verjetnosti pomembnih vplivov na okolje za projekte, sofinancirane s sredstvi evropske kohezijske politike v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. Naročnik: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.
 • Gregorc, T., Rozman, R., Hladnik, P., 2015. Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja za poseg Povečanje talilne zmogljivosti pilotne naprave za taljenje mineralnih surovin ter razširitev dejavnosti na taljenje steklenih surovin v podjetju Knauf Insulation Bodovlje. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 47 str, 7 prilog.
 • Gregorc, T., 2015. Presoja vplivov na okolje za severno obvoznico Škofja Loka (poglavje Narava). Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 30 str. Naročnik: Geateh, d. o. o.
 • Gregorc, T., Nekrep, I., Hladnik, P., Rozman, R., Berce, T., Šemrl, M., Hönigsfeld Adamič, M., 2015. Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja za DPN AC Postojna / Divača – Jelšane. Dodatek k okoljskemu poročilu. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 148 str., 19 prilog.
 • Gregorc, T., Nekrep, I., Hladnik, P., Rozman, R., Berce, T., Šemrl, M., Hönigsfeld Adamič, M., 2015. Okoljsko poročilo za DPN AC Postojna / Divača – Jelšane (poglavje Narava). Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. Naročnik: Geateh, d. o. o.

2014

 • Gregorc, T., Nekrep, I., Rozman, R., Berce, T., Hladnik, P., Hönigsfeld Adamič, M., 2014. Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja za posege, dejavnosti in ravnanja na območju Rudnega polja na Pokljuki. Strokovna študija. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 84 str., 14 prilog. Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor.
 • Nekrep, I., Gregorc, T., Hladnik, P., Berce, T., Šemrl, M., Hönigsfeld Adamič, M., 2014. Okoljsko poročilo (poglavje Narava) in Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja za OPPN kmetijskih objektov v občini Koper. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 55 str. +103 str. + priloge.
 • Rozman, R., Gregorc, T., Hladnik, P., Nekrep, I., Berce, T., Šemrl, M., Hönigsfeld Adamič, M., 2014. Okoljsko poročilo (poglavje Narava). Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. November 2014, januar 2015. 56 str.
 • Rozman, R., Gregorc, T., Hladnik, P., Nekrep, I., Berce, T., Šemrl, M., Hönigsfeld Adamič, M., 2015. Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja za Občinski prostorski načrt Mestne občine Ptuj. Dodatek k okoljskemu poročilu. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. November 2014, januar 2015. 88 str. + priloge.
 • Nekrep, I., Gregorc, T., Hladnik, P., Berce, T., Šemrl, M., Hönigsfeld Adamič, M., 2014. Okoljsko poročilo za OPPN Prihova (poglavje Narava). Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 36 str.
 • Nekrep, I., Gregorc, T., Berce, T., Šemrl, M., Hladnik, P., Hönigsfeld Adamič, M., 2014. Okoljsko poročilo za OPN Brezovica (poglavje Narava) in Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine,  Ljubljana. 134 + 236 str. + priloge.
 • Gregorc, T., Nekrep, I., Šemrl, M., Berce, T., Hladnik, P., Hönigsfeld Adamič, M., 2014. Okoljsko poročilo za OPN Bohinj (poglavje Narava) in Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 70 + 157 str. + priloge.
 • Nekrep, I., Gregorc, T., Berce, T., Jakše, A., 2014. Okoljsko poročilo (poglavje narava) za OPPN Fiesa. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 35 str.
 • Nekrep, I., Gregorc, T., 2014. Okoljsko poročilo za OPPN za območje pod Vitrancem v Kranjski Gori (KG H2). Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 6 str.
 • Nekrep, I., Gregorc, T., Berce, T., Hladnik, P., Šemrl, M., Hönigsfeld Adamič, M., 2014. Okoljsko poročilo (poglavje narava) za Občinski podrobni prostorski načrt Občine Središče ob Dravi za poslovno cono Lipje. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 39 str.
 • Rozman, R., Hladnik, P., Gregorc, T., Honigsfeld Adamič, M., 2014. Presoja vplivov na okolje za HE Mokrice (poglavje narava). Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 137 str.
 • Rozman, R., Hladnik, P., Gregorc, T., Honigsfeld Adamič, M., 2014. Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja za HE Mokrice – Dopolnitve Dodatka v fazi PVO. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 48 str + 3 priloge.

2013

 • Nekrep, I., Gregorc, T., Berce, T., Šemrl, M., Hladnik, P., Hönigsfeld Adamič, M., Žerovnik, N., Ribarič Lasnik, C., Grabner, B., 2013. Okoljsko poročilo v okviru celovite presoje vplivov na okolje za objekt DV 2×110 kV RTP Kočevje – RTP Črnomelj (poglavje Narava) in Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana in Inštitut za okolje in prostor, Celje. 76 + 119 str. + priloge.
 • Nekrep, I., Berce, T., Gregorc, T., Hladnik, P., Šemrl, M., Hönigsfeld Adamič, M., 2013. Okoljsko poročilo za OPN Tržič (poglavje Narava) in Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 76 + 122 str. + priloge.
 • Nekrep, I., Berce, T., Gregorc, T., Šemrl, M., Hönigsfeld Adamič, M., 2013. Okoljsko poročilo za OPPN Center za ravnanje z odpadki CeRO Vrhnika-Tojnice (poglavje Narava) in Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 113 + 99 str. + priloge.
 • Nekrep, I., Gregorc, T., Berce, T., Šemrl, M., Hönigsfeld Adamič, M., 2013. Okoljsko poročilo (poglavje narava) Občinski prostorski načrt Občine Hrastnik. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 80 str.
 • Gregorc, T., Nekrep, I., Šemrl, M., Berce, T., Hönigsfeld Adamič, M., 2013. Okoljsko poročilo v postopku priprave DPN za izgradnjo obvoznice Škofljica – 2. del (poglavje Narava) in Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 113 + 188 str. + priloge.

2012

 • Nekrep, I., Gregorc, T., Berce, T., Šemrl, M., Hönigsfeld Adamič, M., 2012. Okoljsko poročilo za OPN Trbovlje (poglavje Narava) in Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 92 + 129 str. Naročnik: Geateh, d. o. o. Ljubljana.
 • Nekrep, I., Gregorc, T., Berce, T., Šemrl, M., Hönigsfeld Adamič, M., 2012. Okoljsko poročilo za OPN Škofljica (poglavje Narava) in Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 70 + 184 str. + priloge. Naročnik: Struktura, d. o. o. Mirna Peč.
 • Nekrep, I., Gregorc, T., Šemrl, M., Hönigsfeld Adamič, M., 2012. Okoljsko poročilo za OPN Turnišče (poglavje Narava) in Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 29 + 72 str. + priloge. Naročnik: ZEU Murska Sobota.
 • Gregorc, T., Nekrep, I., Šemrl, M., Hönigsfeld Adamič, M., 2012. Okoljsko poročilo za OPN Veržej (poglavje Narava) in Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 45 + 105 str. + priloge. Naročnik: ZEU Murska Sobota.
 • Gregorc, T., Nekrep, I., Berce, T., Šemrl, M., Hönigsfeld Adamič, M., 2012. Okoljsko poročilo za OPN Križevci (poglavje Narava) in Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 73 + 121 str. + priloge. Naročnik: Boson, trajnostno načrtovanje, d. o. o.
 • Nekrep, I., Gregorc, T., Berce, T., Šemrl, M., Hönigsfeld Adamič, M., 2012. Okoljsko poročilo za OPPN Dolžanova soteska (poglavje Narava) in Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 48 + 89 str. + priloge. Naročnik: Občina Tržič.
 • Nekrep, I., Berce, T., Gregorc, T., Hönigsfeld Adamič, M., 2012. Okoljsko poročilo za PVO za skalomet med Žusterno in izlivom Badaševice (Poglavje Narava – vmesno poročilo). Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 26 str. Naročnik: Občina Koper.

2011

 • Gregorc, T., Nekrep, I., Hönigsfeld Adamič, M., 2011. Okoljsko poročilo za OPN Občine Mengeš (poglavje Narava) in Presoja sprejemljivosti vplivov na varovana območja. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 59 + 113 str. Naročnik: Icro, Domžale.
 • Gregorc, T., Nekrep, I., Mohar, P., Hönigsfeld Adamič, M., 2011. Okoljsko poročilo za OPN Log Dragomer (poglavje Narava) in Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 49 + 142 str. Naročnik: Chronos, okoljske investicije, d. o. o., Domžale.
 • Gregorc, T., Nekrep, I., Mohar, P., Hönigsfeld Adamič, M., 2011. Okoljsko poročilo za OPN Kanal ob Soči (poglavje Narava) in Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 49 + 90 str. Naročnik: Icro, Domžale.
 • Gregorc, T., Nekrep, I., Berce, T., Šemrl, M., Hönigsfeld Adamič, M., 2011. Okoljsko poročilo za OPN Občine Dornava (poglavje Narava). Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 23 str. Naročnik: Icro, Domžale.

2010

 • Gregorc, T., Nekrep, I., Mohar, P., 2010. Okoljsko poročilo za obvoznico Vrhnika (poglavje Narava) in Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja. LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 62 + 98 str. Naročnik: Chronos, okoljske investicije, d. o. o., Domžale.
 • Nekrep, I., Gregorc, T., Mohar, P., Hönigsfeld Adamič, M., 2010. Okoljsko poročilo za OPN Škofja Loka (poglavje Narava) in Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 67 + 175 str. Naročnik: Občina Škofja Loka.
 • Nekrep, I., Gregorc, T., Mohar, P., Hönigsfeld Adamič, M., 2010. Okoljsko poročilo za OPPN za turistično območje v Gabrovčcu – Virje (poglavje Narava) in Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 31 + 56 str. Naročnik: Chronos, okoljske investicije, d. o. o., Domžale.

2009

 • Gregorc, T., Nekrep, I., Mohar, P., 2009. Okoljsko poročilo za OPN Destrnik (poglavje Narava). Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 37 str. Naročnik: ECO Consulting d. o. o., Ljubljana.
 • Nekrep, I., Gregorc, T., Mohar, P., Hönigsfeld Adamič, M., 2009. Okoljsko poročilo za OPN Šmarješke Toplice (poglavje Narava) in Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 39 + 164 str. Naročnik: Chronos, okoljske investicije, d. o. o., Domžale.

2008

 • Mohar, P., Gregorc, T., 2008. Okoljsko poročilo za OPPN Strunjan, poglavje Narava in Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 41 + 75 str. Naročnik: Geateh d. o. o., Ljubljana.
 • Gregorc, T., Mohar, P., 2008. Okoljsko poročilo za OPN Straža (poglavje Narava) in Presoja sprejemljivosti plana na varovana območja. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 73 + 137 str. Naročnik: Chronos, okoljske investicije, d. o .o., Domžale.

2007

 • Gregorc, T., Hönigsfeld Adamič, M., Smole, J., 2007. Poročilo o vplivih na okolje za dva objekta za rejo piščancev pitancev – »brojlerjev« (poglavje Narava) in Presoja sprejemljivosti posega gradnje hlevov za rejo piščancev pitancev – »brojlerjev« na varovana območja. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 37 + 65 str. Naročnik: Geateh, d. o. o., Ljubljana.
 • Hönigsfeld Adamič, M., 2007. Okoljsko poročilo – ohranjanje narave. Indikativni razvojni načrt energetskega sektorja (IRNES). Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. Naročnik: IBE d. d., svetovanje, projektiranje, inženiring, Ljubljana.
 • Hönigsfeld Adamič, M., Gregorc, T., 2007. Okoljsko poročilo (poglavje Narava) in Presoja sprejemljivosti plana na varovana območja za strategijo prostorskega razvoja občine Škofja Loka. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 39 + 115 str. Naročnik: Geateh, d. o. o.

2006

 • Hönigsfeld Adamič, M., 2006. Presoja sprejemljivosti vplivov za Državni lokacijski načrt za izgradnjo obvoznice Škofljica na varovana (Natura 2000) območja. Segment vidra (Lutra lutra). Okoljsko poročilo za izgradnjo obvoznice Škofljica. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana.

2002

 • Poboljšaj, K., Leskovar, I., Jakopič, M., Šalamun, A., Grobelnik, V., Adamič, M. & Hönigsfeld Adamič, M., 2002. Poročilo o vplivih na okolje za AC odsek Lenart – Spodnja Senarska in priključna cesta Lenart za rastlinstvo, živalstvo in habitatne tipe.


REVIZIJE/RECENZIJE

 • Revizija okoljskega poročila (poglavje narava) in Presoje sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja za spremembe in dopolnitve OPN Kuzma. 2019.
 • Recenzija Dopolnitve okoljskega poročila in Poročila o vplivih na okolje za gradnjo GC G2 108/1186 Hrastnik – Zidani most in deviacije GC G1-5 Rimske Toplice – Zidani most – Radeče (Recenzijsko poročilo, poglavje narava). 2011.
 • Recenzija Presoje sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja za Izvedbeni prostorski načrt Mestne občine Ljubljana. 2009.

2016

 • Hönigsfeld Adamič, M., Gregorc, T., 2016. Vidra in bober na Muri. (V: Ferreira A. and Planinšek Š. (ur.): GoForMura, Upravljanje gozdnih habitatnih tipov in vrst v izbranih območjih Natura 2000 ob Muri).

2015

 • Gregorc, T., Hönigsfeld Adamič, M., Toplak, N., 2015. Ocena velikosti populacije vidre (Lutra lutra) s pomočjo DNA analize na reki Muri. Zaključno poročilo. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 20 str., 10 prilog.

2014

 • Gregorc, T., Hönigsfeld Adamič, M., Nekrep, I., 2014. Razširjenost bobra (Castor fiber) z oceno primernosti habitatov na reki Muri. Zaključno poročilo. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 29 str., 7 prilog.

2012

 • Nekrep, I., Berce, T., Gregorc, T., Šemrl, M., 2012. Inventarizacija višjih rastlin (praprotnic – Pteridophyta in semenk – Spermatophyta) na začasno zavarovanem območju Gajniče-Tlake. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 25 str. + priloga.
 • Nekrep, I., Šemrl, M., Gregorc, T., Berce, T., 2012. Kartiranje habitatnih tipov na začasno zavarovanem območju Gajniče-Tlake. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 19 str. + priloge + digitalna priloga.
 • Nekrep, I. & Gregorc, T., 2012. Inventarizacija kačjih pastirjev (Odonata) na začasno zavarovanem območju Gajniče-Tlake. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 25 str.

2010

 • Nekrep, I., Gregorc, T., 2010. Inventarizacija ozkega vretenca (Vertigo angustior) na delu Natura 2000 območja SCI Mirna kot podlago za pripravo OPN občine Mokronog-Trebelno. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 21 str.
 • Gregorc, T., Nekrep, I., Hönigsfeld Adamič, M., Mohar, P., Torkar, G., 2010. Inventarizacija vidre na širšem območju reke Idrijce (z analizo primernosti habitatov, vzrokov ogroženosti in s priporočili za nadaljnje načrtovanje). Končno poročilo. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 53 str.
 • Hönigsfeld Adamič, M., Gregorc, T.,  Nekrep, I., Mohar. P., 2010. Inventarizacija vidre na reki Savi med Litijo in Zidanim Mostom. Končno poročilo. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. Ljubljana. 22 str. V: Govedič s sod. (ured.), Pregled živalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov ter kartiranje habitatnih tipov s posebnim ozirom na evropsko pomembne vrste, ekološko pomembna območja, posebna varstvena območja in naravne vrednote na območju reke Save s pritoki med Litijo in Zidanim Mostom. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.

2009

 • Gregorc, T., Nekrep, I., Hönigsfeld Adamič, M., Mohar, P., 2009. Inventarizacija vidre na širšem območju predvidenih širitev industrijske cone Kolpa in Komet v sklopu priprave OPN Metlika. Zaključno poročilo. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 15 str. Naročnik: IPSUM, okoljske investicije, d. o. o., Domžale.
 • Gregorc, T., Nekrep, I., Mohar, P., Pirnat, A., Žagar, A., 2009. Podrobnejša terenska inventarizacija kačjih pastirjev (Odonata), dvoživk (Amphibia), plazilcev (Reptilia), ptic (Aves) in habitatnih tipov na območju glinokopa v Pristavi ter priprava predloga naravovarstveno pomembnih delov na območju raziskav, s posebnim poudarkom na vrstah s posebnim varstvenim statusom. Lutra, inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. Naročnik: Občina Mengeš.
 • Gregorc, T., Nekrep, I., Mohar, P., Smole, J., 2009. Summary report on additional inventory of Astacus astacus (Razširjenost raka jelševca (Astacus astacus) na Goričkem). Zaključno poročilo. V: TECHNICAL FINAL REPORT LIFE04NAT/SI/000234 Conservation of otter population (Lutra lutra) in Goričko – Phase 1, Annex 2. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 36 str.
 • Hönigsfeld Adamič, M., Gregorc, T., Nekrep, I., Mohar, P., Torkar, G., 2009. Inventarizacija vidre (Lutra lutra) in drugih večjih vodnih sesalcev na Ljubljanskem barju in z njim povezanih vodnih ekosistemih. Zaključno poročilo projekta Vidra na pragu prestolnice. Sofinancer: Mestna občina Ljubljana. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 68 str.

2008

 • Hönigsfeld Adamič, M., Adamič, M., Gregorc, T., Mohar, P., Smole, J., 2008. Inventarizacija zveri (Carnivora) s posebnim ozirom na vidro (Lutra lutra) in bobra (Castor fiber) ter inventarizacija drugih vrst sesalcev (divjadi) in njihovih habitatov na vplivnem območju predvidenih HE Brežice in HE Mokrice. V: Pregled živalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov ter kartiranje habitatnih tipov s posebnim ozirom na evropsko pomembne vrste, ekološko pomembna območja, posebna varstvena območja, zavarovana območja in naravne vrednote na vplivnem območju predvidenih HE Brežice in HE Mokrice. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. Str. 771-817.

2007

 • Hönigsfeld Adamič, M., Gregorc, T., Mohar, P., Smole, J., 2007. Inventarizacija vidre (Lutra lutra) in bobra (Castor fiber) na območju reke Mure med Šentiljem in Veržejem – analiza stanja“ v okviru izdelave strokovnih podlag za ANALIZO ŽIVEGA SVETA NA OBMOČJU MURE MED ŠENTILJEM IN VERŽEJEM, HE na Muri. Naročnik: VGB Maribor.

2006

 • Hönigsfeld Adamič M., Gregorc, T., Smole, J., Cafuta, V., 2006. Podrobnejša terenska inventarizacija živalskih vrst in skupin v Bukovniškem jezeru z neposredno okolico s predlogom za spremljanje stanja (monitoring) in izhodišči za upravljavski načrt (vključno s predlogom conacije za posamezne vrste s seznama evropsko pomembnih vrst). Zaključno poročilo naloge za projekt Bukovniško jezero – prebujajoča se lepotica. Program Phare čezmejno sodelovanje Slovenija/Avstrija 2003 SI.2003/004 – 939 – 01 (Čezmejno ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostni razvoj), pogodba o donaciji Evropske skupnosti št. 7174201-01-01-0008-2511-05-600034. 121 str. + priloge.

2003

 • Kaligarič, M., Škornik, S., Štumberger, B., Hoenigsfeld Adamič, M., Petrinec, V., 2003. Bio-inventarizacija krajinskega parka Goričko. Končno poročilo.

2023

 • Gregorc, T., Vida, M. 2023. Vzpostavitev in izvajanje monitoringa populacije bobra v sezonah 2022/23 in 2023/24. Vmesno poročilo. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. Ljubljana, str. 32, 3 priloge.
 • Gregorc T., Hönigsfeld Adamič M., Vida M.. 2023: Vzpostavitev in izvajanje monitoringa vidre v sezonah 2022/23 in 2023/24. Vmesno poročilo. Lutra, Inštitut ohranjanje naravne dediščine. Ljubljana, 33 str., 2 prilogi.

2021

 • Gregorc T., Likozar L., Slameršek A.: 2021. Izlov signalnega raka (Pacifastacus leniusculus) v reki Kučnici v letu 2021. Zaključno poročilo. Inštitut Lutra, Ljubljana. 24 str. + 2 prilogi[Naročnik: Javni zavod KP Goričko]
 • Gregorc, T., Hönigsfeld Adamič, M. Slameršek A., 2021: Monitoring vidre pri gradnji zadrževalnika Veliki potok v Veliki Stari vasi (2020-2021). Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana.

2019

 • Zavratnik, S. in Gregorc, T., 2019. Monitoring in izlov signalnega raka (Pacifastacus leniusculus) v reki Kučnici. Zaključno poročilo. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 20 str. + priloga. Naročnik: Javni zavod KP Goričko.

2017

 • Gregorc, T., Zavratnik, S., 2017. Zimski monitoring vidre (Lutra lutra) na Goričkem. Projekt: Raznoživost pod Vidrino streho na Goričkem. Zaključno poročilo. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 18 str.
 • Zavratnik, S., Gregorc, T., 2017. Monitoring raka jelševca (Astacus astacus) in inventarizacija invazivne tujerodne vrste signalni rak (Pacifastacus leniusculus) na Goričkem. Projekt: Raznoživost pod Vidrino streho na Goričkem. Zaključno poročilo. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 27 str.
 • Gregorc, T., Hönigsfeld Adamič, M., 2017. Monitoring vidre in bobra na širšem območju Gornje Bistrice in Murske Šume. Projekt: Upravljanje gozdnih habitatnih tipov in vrst v izbranih območjih Natura 2000 ob Muri (GoForMura). Zaključno poročilo. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 35 str.

2016

 • Gregorc, T., Hönigsfeld Adamič, M., 2016. Monitoring živali v času obratovanja na AC Pesnica – Slivnica, odsek Ptujska cesta – Zrkovska cesta od km 6+700 do km 10+847. Zaključno poročilo. Naročnik: DARS d.d. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 24 str.

2013

 • Adamič, M., Hönigsfeld Adamič, M., Gregorc, T., Šemrl, M., Nekrep, I., Berce, T., 2013. Monitoring prostoživečih živali (sesalci) v času obratovanja na AC Beltinci – Lendava. Zaključno poročilo. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 82 str.

2012

 • Šemrl, M., Presetnik, P. Gregorc, T., 2012. First proper “after construction“ monitoring in Slovenia immediately reveals bats (Chiroptera) as highway traffic casualties [abstract]. In: IENE 2012 International Conference, October 21–24, 2012; Berlin-Potsdam, Germany. Place of publication: Berlin, Germany; publisher: Swedish Biodiversity Centre; 2012. p. 217. p57.
 • Šemrl, M., Presetnik, P. Gregorc, T., 2012. First proper “after construction“ monitoring in Slovenia immediately reveals bats (Chiroptera) as highway traffic casualties. Poster at IENE 2012 International Conference, October 21–24, 2012; Berlin-Potsdam, Germany.
 • Gregorc, T., Nekrep, I., Berce, T., Šemrl, M., Hönigsfeld Adamič, M., Adamič, M., 2012. Monitoring ptic v času obratovanja na AC Beltinci – Lendava. Končno poročilo. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 61 str.

2011

 • Hönigsfeld Adamič, M., Adamič, M., Gregorc, T., Nekrep, I., Šemrl, M., Mohar, P., 2011. Monitoring živali v času obratovanja na AC Beltinci – Lendava. Drugo delno poročilo. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 49 str.

2010

 • Gregorc, T., Hönigsfeld Adamič, M., Nekrep, I., Mohar, P., 2010. Pojavljanje bobra (Castor fiber) in vidre (Lutra lutra) na reki Muri med Vučjo vasjo in Veržejem. Monitoring pred, med in po posegih v okolje, opravljenih v sklopu projekta LIFE BIOMURA. Prvo delno poročilo. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 26 str.

2009

 • Smole, J., Gregorc, T., Mohar, P., Hönigsfeld Adamič, M., 2009. Redni monitoring vidre na Goričkem (Regular Otter Monitoring in Goričko). V: Technical final report LIFE04NAT/SI/000234 Conservation of otter population (Lutra lutra) in Goričko – Phase 1, Annex 8. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 49 str.
 • Gregorc, T., Nekrep, I., Mohar, P., Smole, J., Hönigsfeld Adamič, M., 2009. Spremljanje vidre (Lutra lutra) s fotopastmi na Goričkem (Report on camera photo traps results). V: Technical final report LIFE04NAT/SI/000234 Conservation of otter population (Lutra lutra) in Goričko – Phase 1, Annex 9. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 29 str.

2024

 • Gregorc, T., Vida, M. 2024: Usmeritve za varstvo bobra (Castor fiber) in vidre (Lutra lutra) na območju HE Krško. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. 34 str.

2023

 • Gregorc, T., Vida, M., Sotenšek, B. 2023: Strokovna podlaga za določitev širine zelenega prehoda za potrebe prehajanja živali v EUP: ZB-19, Občina Domžale. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. 12 str.

2022

 • Gregorc T., 2022: Sprejemljivost širjenja gramoznice Krapje iz vidika kvalifikacijskih habitatnih tipov območja Natura 2000 SAC Mura. Strokovno mnenje. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 42 str.
 • Gregorc T. 2022: Strokovne usmeritve za vzpostavitev nadomestnih habitatov za območje EUP KK_9 v Občini Brezovica  Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, 16 str.
 • Gregorc, T., Vida, M., Sotenšek, B. 2022: Mnenje o sprejemljivosti spremembe namenske rabe prostora v območje za turizem v okviru sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Selnica ob Dravi na Natura 2000 območju SPA Drava . Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. str.73, prilog 4.

2021

 • Gregorc T. in Slameršek A., 2021: Mnenje o sprejemljivosti posega na območju naravne vrednote Srmin – Flišni grič na obalni ravnici Bonifika, na parceli 5733 k. o. Bertoki. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, 24 str.
 • Gregorc T., Slameršek A., Likozar L. 2021: Mnenje glede širitve stavbnih zemljišč (Vič – Cesta v Gorice) na zavarovanem območju Krajinski park Ljubljansko barje. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, 43 str.
 • Gregorc T., Likozar L., Slameršek A., Hönigsfeld Adamič M. 2021: Strokovna podlaga za presojo sprejemljivosti vpliva sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Dobrovnik na naravo in varovana območja. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, 93  str., 7 prilog.

2020

 • Gregorc T., Hönigsfeld Adamič M., Likozar L. 2020:  Strokovno mnenje o vplivu gradnje rekreacijsko turističnega centra Lancovo, občina Radovljica na vidro (Lutra lutra). Lutra, Inštitut ohranjanje naravne dediščine. Ljubljana, 26 str.
 • Gregorc T., Hönigsfeld Adamič M. 2020: Usmeritve za varstvo bobra (Castor fiber) pri načrtovanju in gradnji državne kolesarske povezave D3 na območju HE Vuhred. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. 33. str.
 • Gregorc, T.,  Slameršek, A., Hönigsfeld Adamič, M. 2020: Usmeritve za varstvo  vidre (Lutra lutra) pri načrtovanju in gradnji vodnogospodarskih ureditev Grosupeljščice v naselju – Faza 1. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. 25. str.

2019

 • Gregorc T., Zavratnik. S., Hönigsfeld Adamič M., 2019. Strokovne podlage s področja varovanja naravnih vrednost za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta 424 Center varne vožnje. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, 41 str., 1 priloga

2018

 • Hönigsfeld Adamič, M., Gregorc, T., 2018. Usmeritve za varstvo vidre (Lutra lutra) pri načrtovanju in gradnji zadrževalnika Veliki potok (občina Grosuplje). Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 19 str.

2016

 • Gregorc, T., 2016. Vpliv asfaltiranja vzletno pristajalne steze letališča Slovenske Konjice na naravovarstveno pomembne vrste ptic, omilitveni ukrepi in usmeritve za upravljanje z območjem (strokovno mnenje). Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 31 str.

2013

 • Gregorc, T., 2013. Mnenje o sprejemljivosti posega in predlog omilitvenih in izravnalnih ukrepov za športno igrišče Godešič (EUP GD-014). Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 19 str.
 • Hönigsfeld Adamič, M., Gregorc, T., 2013. Strokovno mnenje k umestitvi obvoznice Šmartno pri Litiji in predlog omilitvenih ukrepov s poudarkom na vidri. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 12 str.

2012

 • Tahir, A. J., Povše, G., Godnič, M., Bunčić, G., Nekrep, I., Gregorc, T., Šemrl, M., 2012. Poročilo o stanju okolja v Mestni občini Novo mesto. Boson, trajnostno načrtovanje, d. o. o., Ljubljana. 154 str.

2011

 • Gregorc, T., Nekrep, I., Šemrl, M., Berce, T., Hönigsfeld Adamič, M., 2011. Analize stanja in strokovna ocena za možnosti nadaljnjega dela in širitve Poslovne cone Komenda, II. faza z vidika segmenta narava. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 23 str.
 • Poboljšaj, K., Pivk, A., Grobelnik, V., Presetnik, P., Erjavec, D., Trčak, B., Šalamun, A., Sopotnik, M., Govedič, M., Rebeušek, F., Vrezec, A., Ambrožič, Š., Adamič, M., Hönigsfeld Adamič, M., Gregorc, T., Nekrep, I., Kmecl, P., Figelj, J., 2011. Strokovne podlage s stališča narave in varovanih območij za DPN za prenosni plinovod M3/1 Kalce-Ajdovščina (Faza 2 – usmeritve za potrebe optimizacije izbrane variante s stališča narave). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 75 str. + priloga I-VI. Naročnik: Geoplin plinovodi d.o.o.

2010

 • Gregorc, T., Nekrep, I., 2010. Strokovno mnenje in preliminarna ocena vplivov umestitve Centra varne in športne vožnje Hrpelje-Kozina na območje Petrinjskega krasa (segment narava). Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 49 str.
 • Nekrep, I., Gregorc, T., Mohar, P., 2010. Strokovno mnenje in ocena vplivov na naravovarstveno pomembne vrste ptic v primeru asfaltiranja vzletno-pristajalne steze letališča Slovenske Konjice za usmeritve Občini Slovenske Konjice pri pripravi OPN. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 33 str.
 • Poboljšaj, K., Pivk, A., Grobelnik, V., Presetnik, P., Podgorelec, M., Erjavec, D., Trčak, B., Šalamun, A., Sopotnik, M., Govedič, M., Rebeušek, F., Vrezec, A., Ambrožič, Š., Adamič, M., Hönigsfeld Adamič, M., Gregorc, T., Nekrep, I., 2010. Strokovne podlage s stališča narave in varovanih območij za DPN za prenosni plinovod M3/1 Ajdovščina-Šempeter pri Gorici (Faza 2 – usmeritve za potrebe optimizacije izbrane variante s stališča narave). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 77 str. + priloga I-VI. Naročnik: Geoplin plinovodi, d. o. o.
 • Poboljšaj, K., Pivk, A., Grobelnik, V., Presetnik, P., Erjavec, D., Trčak, B., Šalamun, A., Sopotnik, M., Govedič, M., Rebeušek, F., Gregorc, T., Nekrep, I., Polak, S., 2010. Strokovne podlage s stališča narave in varovanih območij za DPN za prenosni plinovod M8 Kalce-Jelšane (Faza 2 – usmeritve za potrebe optimizacije izbrane variante s stališča narave). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 119 str. + priloge I-XVIII. Naročnik: Geoplin plinovodi, d. o. o.
 • Poboljšaj, K., Pivk, A., Grobelnik, V., Presetnik, P., Erjavec, D., Trčak, B., Šalamun, A., Sopotnik, M., Govedič, M., Rebeušek, F., Vrezec, A., Ambrožič, Š., Adamič, M., Hönigsfeld Adamič, M., Gregorc, T., Nekrep, I., Kmecl, P., Figelj, J., 2010. Strokovne podlage s stališča narave in varovanih območij za DPN za prenosni plinovod M3/1 Vodice-Kalce (Faza 2 – usmeritve za potrebe optimizacije izbrane variante s stališča narave). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 88 str. + priloga I-XIII. Naročnik: Geoplin plinovodi, d. o. o.
 • Gregorc, T., Nekrep, I., Adamič, M., Hönigsfeld Adamič, M., 2010. Pojavljanje divjadi (in drugih vrst sesalcev) na območju predvidene športno – rekreacijske in poslovne cone »Mlake« Domžale, ocena negativnih vplivov predvidenih posegov na prehodnost koridorja ter predlog omilitvenih ukrepov za divjad (in druge vrste) na območju. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 33 str.

2009

 • Nekrep, I., Mohar, P., Gregorc, T., Hönigsfeld Adamič, M., 2009. Mnenje o najustreznejši varianti umestitve OIC Prevojske gmajne v prostor pri obravnavi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Občine Lukovica (širitev obstoječe OIC Želodnik in OIC Prevojske gmajne). Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 26 str. Naročnik: Chronos, okoljske investicije, d. o. o., Domžale.
 • Nekrep, I., Gregorc, T., Mohar, P., Hönigsfeld, Adamič, M., 2009. Študija možnosti in vpliv umestitve odpiranja kamnolomov na območju doline Bele v Občini Poljčane za usmeritve Občini Poljčane pri pripravi OPN-ja. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 21 str. Naročnik: ICRO, Domžale.
 • Mohar, P., Nekrep, I., Gregorc, T., 2009. Strokovne usmeritve za vzpostavitev nadomestnega razmnoževalnega habitata za dvoživke Črni les. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 15 str. Naročnik: Area line, d. o. o., Cerknica.
 • Gregorc, T., Nekrep, I., Domanjko, G., Mohar, P., 2009. Strokovne usmeritve za vzpostavitev ekstenzivnih travnikov med regionalno cesto Pernica – Lenart in akumulacijskim jezerom Komarnik z načrtom upravljanja in monitoringa. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 27 str. Naročnik: Area line, d. o. o., Cerknica.
 • Gregorc, T., 2009. Mnenje o obravnavi odseka Krke v središču Novega mesta (UN Novo mesto) v Presoji sprejemljivosti vplivov planov na varovana območja (dodatku k okoljskemu poročilu) za OPN Novo mesto. Naročnik: Občina Novo mesto. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 20 str.

2008

 • Hönigsfeld Adamič, M., Mohar, P., Gregorc, T., 2008. Preliminarna ocena sprejemljivosti umestitve obvoznice za občino Vrhnika. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 25 str. Naročnik: Geateh, d. o. o.

2007

  • Hönigsfeld Adamič, M., Smole, J., Gregorc, T., 2007. Smernice za varstvo vidre (Lutra lutra) na reki Ledavi, potoku Lukaj in zadrževalniku Krašči v Krajinskem parku Goričko. Strokovne podlage za načrt upravljanja s povodjem Ledave in Ledavskim jezerom nad zajezitvijo v Kraščih – SPNU Ledave. Interreg III A, SI:AT. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 21 str.
  • Žaberl M., Gregorc T.  2020: Občinski podrobni prostorski načrt za hotel Zlatorog v Ukancu, del EUP UK-3 – odgovor na seznanitev z dejstvi in okoliščinami, pomembnimi za odločitev v postopku CPVO. 19 str. GIGA-R, okoljsko svetovanje in rešitve, Margita Žaberl s.p., in Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine.
  • Kovač, M., Mali, B., Skudnik, M., Božič, G., Kutnar, L., Marinšek, A., De Groot, M. Ogris, N., Jurc, D., Kovač, Š., Belak, D., Kelenc, J., Hönigsfeld Adamič, M. Gregorc, T., Triglav Brežnik, G., Mazej, Z., Ferreira, A.. 2017. Upravljavski načrt za Natura 2000 študijsko območje Gornja Bistrica: predlog. V: Kovač, M.(ur.), Ferreira, A. (ur.). Vzorčni upravljavski načrt za gozdna območja Natura 2000: primer poplavnih gozdov ob Muri. Ljubljana, Gozdarski inštitut Slovenije. Str. B1-B26, ilustr.
  • Kovač, M., Mali, B., Skudnik, M., Božič, G., Kutnar, L., Marinšek, A., De Groot, M. Ogris, N., Jurc, D., Kovač, Š., Belak, D., Kelenc, J., Hönigsfeld Adamič, M. Gregorc, T., Triglav Brežnik, G., Mazej, Z., Ferreira, A.. 2017. Upravljavski načrt za Natura 2000 študijsko območje Murska šuma: predlog. V: Kovač, M. (ur.), Ferreira, A. (ur.). Vzorčni upravljavski načrt za gozdna območja Natura 2000: primer poplavnih gozdov ob Muri. Ljubljana, Gozdarski inštitut Slovenije. Str. C1-C30, ilustr.
  • Ambrožič, Š., Božič, G., De Groot, M., Ferreira, A., Gregorc, T., Hönigsfeld Adamič, M., Japelj, A., Kapla, A., Kovač, M., Kovač, Š., Kutnar, L., Levanič, T., Mali, B., Marinšek, A., Mazej, Z., Ogris, N., Skudnik, M., Triglav Brežnik, G., Vochl, S., Vrezec, A., Ferreira, A. (odg. ur.), Planinšek, Š. (odg. ur.), 2017. Go for Mura: upravljanje poplavnih gozdov v območjih Natura 2000 ob Muri. 1. izd. Ljubljana: Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije. 32 str., ilustr.
  • Ambrožič, Š., Božič, G., De Groot, M., Ferreira, A., Gregorc, T., Hönigsfeld Adamič, M., Japelj, A., Kapla, A., Kovač, M., Kovač, Š., Kutnar, L., Levanič, T., Mali, B., Marinšek, A., Mazej, Z., Ogris, N., Skudnik, M., Triglav Brežnik, G., Vochl, S., Vrezec, A., Ferreira, A. (odg. ur.), Planinšek, Š. (odg. ur.), 2017. Go for Mura: upravljanje poplavnih gozdov v območjih Natura 2000 ob Muri. 1. elektronska izd. Ljubljana: Založba Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije.
  • Vochl, S., Hönigsfeld Adamič, M., Gregorc, T., 2016.Stanje sesalcev v študijskih območjih: [predstavljeno na delavnici projekta GoForMura “Vključevanje deležnikov v izdelavo upravljavskih načrtov za izbrani območji Natura 2000 ob Muri,” Srednja Bistrica, 22. april 2016].
  • Hönigsfeld Adamič, M., Gregorc, T., 2016. Vidra in bober na Muri. (V Ferreira A. and Planinšek Š. (ur.): GoForMura, Upravljanje gozdnih habitatnih tipov in vrst v izbranih območjih Natura 2000 ob Muri).
  • Gregorc, T., Hönigsfeld Adamič, M., 2016. How many animals are really killed on highways. V: Guinard, E. (ed)., International Conference on Ecology and Transportation, Programme and Abstracts, Lyon, France.
  • Govedič, M., Vogrin, M., Bordjan, D., Bombek, D., Denac, D., Gregorc, T., Janžekovič, F., Kirbiš, N., Vamberger, M., 2016. New data on distribution of the European pond turtle Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) in the Podravje region (NE Slovenia). Natura Sloveniae, 18 (2): 77-82. ISSN 1580-0814. http://web.bf.uni-lj.si/bi/NATURA-SLOVENIAE/pdf/NatSlo_18_2_7.pdf. [COBISS.SI-ID 22881288]
  • Gregorc, T., 2013. O rakih. 7 dni, Uglašeni z življenjem, 62 (9): 13.
  • Nekrep, I., Hladnik, P., Šemrl, M., Berce, T., Gregorc, T., Hönigsfeld Adamič, M., 2013. Ohranimo biodiverziteto Ljubljanskega barja. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. Ljubljana, 41 str. [pdf]
  • Hönigsfeld Adamič, M., Gregorc, T., 2013. STOPOTTER – Otter road mortality in Slovenia in last decade. Poster at IUCN European Otter Workshop (EOW) 2013, April 24-26, 2012; Kinsale, Ireland.
  • Hönigsfeld Adamič, M., Gregorc, T., 2013. STOPOTTER – Otter road mortality in Slovenia in last decade [abstract]. In: Book of Abstracts, IUCN European Otter Workshop (EOW) 2013, April 24-26, 2012; Kinsale, Ireland.
  • Hönigsfeld Adamič, M., Gregorc, T., 2013. AQUAVIVA – Live Water – from Biodiversity to the Tap. Poster at IUCN European Otter Workshop (EOW) 2013, April 24-26, 2012; Kinsale, Ireland.
  • Hönigsfeld Adamič, M., Gregorc T., 2013. AQUAVIVA – Live Water – from Biodiversity to the Tap [abstract]. In: Book of Abstracts, IUCN European Otter Workshop (EOW) 2013, April 24-26, 2012; Kinsale, Ireland.
  • Adamič, M., Hönigsfeld Adamič, M., Berce, T., Gregorc, T., Nekrep, I., Šemrl, M., 2012. Živali in promet. Priročnik pripravljen v okviru projekta STOPJEŽ – Promet in živali, podprt s strani Švicarskega finančnega mehanizma. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 106 str.
  • Nekrep, I., Gregorc, T., Šemrl, M., Berce, T., Hönigsfeld Adamič, M., 2012. Bober, vrni se na Barje – Odstranjevanje invazivnih vrst na nabrežjih reke Ljubljanice in zagotavljanje ustreznosti habitata za bobra – zaključno poročilo projekta. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 38 str. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
  • Hönigsfeld Adamič, M., Gregorc, T., Nekrep, I., Šemrl, M., Berce, T., 2011. Z vidro skozi prestolnico – zaključno poročilo projekta. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 35 str. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
  • Hönigsfeld Adamič, M., Nekrep, I., Gregorc, T., 2010. Vidra v ribniku. Sofinancirano s pomočjo finančnega instrumenta za okolje Evropske skupnosti – LIFE. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 23 + 27 str. priloga Pravne podlage.
  • Torkar, G., Mohar, P., Gregorc, T., Nekrep, I., Hönigsfeld Adamič, M., 2010. The conservation knowledge and attitudes of teenagers in Slovenia toward the Eurasian Otter. LUTRA, Institute for Conservation of Natural Heritage, Slovenia. International Journal of Environmental and Science Education, 5 (3).
  • Torkar, G., Mohar, P., Gregorc, T., Nekrep, I., Hönigsfeld Adamič, M., 2009. Kapljice znanosti: zbornik. Sofinancirano s pomočjo Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 42 str.
  • Jontez, H., Sušnik, S., Gregorc, T., Hönigsfeld Adamič, M., Dovč, P., 2009. Genetic characterization of the otter (Lutra lutra) population in the Landscape Park Goričko using DNA fingerprinting. V: Technical final report LIFE04NAT/SI/000234 Conservation of otter population (Lutra lutra) in Goričko – Phase 1, Annex 5. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 10 str.
  • Mohar, P., Gregorc, T., Nekrep, I., Hönigsfeld, Adamič M., 2009. Summary report on qualitative analysis of otter habitats in Goričko (Kvalitativna analiza habitatov evrazijske vidre na Goričkem). V: Technical final report LIFE04NAT/SI/000234 Conservation of otter population (Lutra lutra) in Goričko – Phase 1, Annex 1. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 22 str.
  • Kuhar, U., Gregorc, T., Renčelj, M., Kržič – Šraj, N., Gaberščik, A., 2007. Distribution of macrophytes and condition of the physical environment of streams flowing through agricultural landscape in north-eastern Slovenia. Limnologica, 37: 146-154.

  Mentorstva pri raziskovalnih nalogah:

  • Jurkovič, N., 2020. Ocena kakovosti potoka Kostanjevica. Raziskovalna naloga, Gimnazija Ljutomer.
  • Gabor, I., Bukovc, N., Titan, L., 2019. Pojavljanje bobra na območju Velike Krke na Goričkem: raziskovalna naloga (geografija ali geologija). Gimnazija Franca Miklošiča, Ljutomer. (Srebrno priznanje na 53. Srečanju mladih raziskovalcev Slovenije.)
  • Raj, T., Škof, U. Ž., Magdič, N., 2019. Pojavljanje vidre na območju med Goričkim in reko Muro: raziskovalna naloga (geografija ali geologija. Gimnazija Franca Miklošiča, Ljutomer. (Zlato priznanje na 53. Srečanju mladih raziskovalcev Slovenije.)
  • Hauko, L. in Šebjanič, J., 2018. Prisotnost bobra ob reki Ščavnici, raziskovalna naloga: geografija (mentorici dr. Marija Meznarič in Tatjana Gregorc), Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer. 43 str., ilustr., graf. prikazi.
  • Dominko, R. B., 2011. Bober v Sloveniji: ocena primernosti habitata za bobra (Castor fiber) na reki Muri in na Ljubljanskem barju, raziskovalna naloga: biologija. Osnovna šola Trnovo, Ljubljana. 34 str., ilustr., graf. prikazi.