Bukovniško jezero

Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine je kot partner sodeloval v projektu Bukovniško jezero – prebujajoča se lepotica, ki ga je sofinanciral program Phare (čezmejno sodelovanje Slovenija/Avstrija 2003 – Čezmejno ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostni razvoj).

Bukovniško jezero s potokom Bukovnico, ki ga napaja, je del zavarovanega območja Krajinskega parka Goričko, del ekološko pomembnega območja in območja Natura 2000 tako po Ptičji kot po Habitatni direktivi. Cilj projekta je bil dvig informiranosti in sprememba odnosa lokalnega prebivalstva (predšolske in šolske mladine, lastnikov in uporabnikov kmetijskih/gozdnih zemljišč, podeželskega prebivalstva) ter turistov, ki gravitirajo k Bukovniškemu jezeru, do naravnih vrednot in ohranjanja narave. Raziskati smo želeli vsaj bistvene elemente biotske raznovrstnosti in jo ovrednotiti, pokazati možnosti za sonaravni turizem, kmetijstvo in gozdarstvo v luči izboljšanja kakovosti življenja na podeželju. Z načrtom interpretacije območja Bukovniškega jezera kot naravne vrednote v sklopu Krajinskega parka Goričko in območja Natura 2000, ureditvijo informacijskega središča, pripravo predstavitvenih vsebin za posamezne ciljne skupine na različnih medijih, pripravo in izvedbo promocijskih kampanj za Naturo 2000 (npr. astronomski tabor mladih, akcija reševanja dvoživk pri spomladanskih selitvah), smo želeli doseči vsakega posameznika in vplivati na njegov odnos do narave in naravnih vrednot.

Namen projekta je bil tudi pokazati sprejemljive oblike turizma in rekreacije, ki ne ogrožajo habitatov Bukovniškega jezera in evropsko pomembnih vrst ter vzpostaviti vzajemno komunikacijo med upravljavci območja in zainteresirano javnostjo. Zaradi pomanjkljivih podatkov o biodiverziteti območja Bukovniškega jezera in potoka Bukovnice je bila za uresničitev teh ciljev najprej potrebna poglobljena terenska inventarizacija izbranih živalskih vrst in skupin na projektnem območju  s predlogom za spremljanje stanja (monitoring) in izhodišči za upravljalski načrt (vključno s predlogom conacije za posamezne vrste s seznama evropsko pomembnih vrst). Obravnavali smo naslednje živalske skupine: sesalci, ptiči, dvoživke in plazilci, ribe, vodni nevretenčarji (kriterij za nabor vrst je bil predvsem pomembnost za presojo kakovosti vodnega ekosistema in vode). V teh okvirih smo posebno pozornost namenili evropsko pomembnim vrstam s prilog Habitatne direktive in Ptičje direktive, zlasti kvalifikacijskim vrstam za območje Natura 2000 Goričko (Goričko je tudi IBA – Mednarodno pomembno območje za ptiče). Kljub pričakovanjem nismo odkrili posebno bogate vrstne biodiverzitete, ki bi bila vezana na vodne habitate. Od evropsko pomembnih vrst so bile najpomembnejše dvoživke, med njimi kvalifikacijska vrsta za območje Goričkega, veliki pupek (Triturus carnifex); najdeni urhi so bili križanci nižinskega in hribskega urha (Bombina bombina x variegate). Razen belovratega muharja (Ficedula albicollis) med 32 kartiranimi vrstami ptičev ni bilo posebnosti. Med sesalci je zavzela posebno mesto vidra (Lutra lutra), ki je tudi kvalifikacijska vrsta za opredelitev območja Natura 2000; čeprav je v opazovani sezoni ni bilo na jezero, se je redno pojavljala v potoku Bukovnica ob regionalni cesti.

Po inventarizaciji vodne nevretenčarske favne in merjenju fizikalnih in kemijskih parametrov v letu 2005 (projekt LIFE-NATURA) smo ocenili, da je bila voda v Bukovniškem jezeru zaradi dolgoletnega procesa evtrofikacije zelo slabe kakovosti, zaradi česar so tudi načrti za gospodarjenje in izkoriščanje (predvsem za namen turizma) omejeni. Priporočila za upravljavski načrt so bila usmerjena v dve smeri: v sanacijo ekološkega stanja jezera s sonaravnimi metodami in v izobraževanje ter ozaveščanje različnih ciljnih skupin javnosti o pomenu naravnih vrednot v okolici Bukovniškega jezera in na širšem območju Goričkega.

 

Naslov: Bukovniško jezero – prebujajoča se lepotica

Prijavitelj: Občina Dobrovnik

Partnerji:

 • Naturpark Südtsteirisches Weinland (Avstrija)
 • Naturpark Raab (Avstrija)
 • Zavod za varnost živil in varovanje zdravja potrošnikov ZAZA Dobrovnik
 • Zavod za turizem Dobrovnik
 • LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine – OE Lutra Pannonica
 • Dvojezična osnovna šola Dobrovnik
 • Kulturno društvo Petõfi Šandor
 • Krajinski park Goričko
 • Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije
 • Kmetijsko-gozdarski zavod Murska Sobota
 • Zavod za gozdove Slovenije OE Murska Sobota

Program financiranja: Phare – čezmejno sodelovanje Slovenija/Avstrija 2003 – Čezmejno ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostni razvoj

Trajanje: od 26. 6. 2005 do 26. 9. 2006