RAZNOŽIVOST

Projekt je bil namenjen oživitvi in obogatitvi dejavnosti v Vidrinem informacijskem centru AQUALUTRA v Križevcih na Goričkem, ki deluje na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Dosedanje aktivnosti, zvečine namenjene izobraževanju in promociji celinskih vodnih ekosistemov z vidro kot krovno vrsto, smo razširili z novimi, aktualnimi tematikami in programi s področja ohranjanja narave, dobrih kmetijskih praks, primernih za zavarovana (Natura 2000) območja s poudarkom na ohranjanju biodiverzitete, in razvoju zdržnega, naravi prijaznega turizma. Uporabili smo različne pristope, od neposrednega stika (predavanja strokovnjakov) preko filmov, praktičnih prikazov, vodenih učnih poti do interaktivnih delavnic (interaktivna elektronska tabla); posebna pozornost je bila namenjena sodelovanju ciljnih skupin pri kmetijskih opravilih ter naravovarstvenih akcijah, ki so kot demonstracije dobre prakse prispevale k ohranjanju ogroženih, za Goričko značilnih živalskih in rastlinskih vrst ter habitatnih tipov oz. ekosistemov. V projektu smo obnovili tudi nekatere habitate ter zasadili stare sorte visokodebelnega sadnega drevja.

Projektne aktivnosti, tako frontalne kot interaktivne ter praktične, so bile namenjene zelo različnim ciljnim skupinam: vrtcem, šolam (naravoslovni dnevi in ekskurzije za lokalne šole in za širšo regijo), lokalnemu prebivalstvu (občanom, kmetom ipd.), izletniškim skupinam turistov, obiskovalcem Krajinskega parka Goričko in gostom termalnih zdravilišč v pomurski regiji (Moravske Toplice, Radenci itn.).

 

Naslov: RAZNOŽIVOST pod vidrino streho na Goričkem

Akronim: Raznoživost

Prijavitelj: Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine

Sofinancerji: Ministrstvo za okolje in prostor

Program financiranja: Sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju okolja za leti 2016 in 2017

Trajanje: od 1. 9. 2016 do 31. 10. 2017