POTOK, moj dobri sosed

V letu 2003 je Inštitut Lutra dobil naravovarstveni projekt z naslovom POTOK, moj dobri sosed  (sklop naravovarstvenih aktivnosti v okviru promocije ekološkega omrežja Natura 2000 za vidro na Goričkem). Prvotno so bile aktivnosti sestavljene iz 3 sklopov:

  • javnomnenjske raziskave ciljnih skupin javnosti z anketnim vprašalnikom o poznavanju vidre, odnosa do nje (“human dimensions”) in zavedanju o povezanosti vidre z ohranjenimi vodotoki in drugimi vodnimi in obvodnimi ekosistemi;
  • 3 pilotne delavnice na temo Natura 2000 in vidra na Goričkem;
  • manjši plakat in zloženko za promocijo ohranjenih voda kot naravnih habitatov in racionalno porabo vode.

Zaradi bistveno znižanega sofinanciranja od predlaganega (za izvedbo je bilo dodeljenih le 25 % sredstev), smo lahko izvedli le enega od sklopov, ki je bil po dogovoru pilotne delavnice, za katere smo pripravili predstavitveno zgoščenko. Priprava naravovarstvenih projektov na Goričkem s ciljem izobraževanja in ozaveščanja lokalne javne uprave in različnih ciljnih skupin prebivalstva glede naravnih vrednot in njihovega varstva v institucionalnem okviru Krajinskega parka Goričko in v okviru možnosti, ki jih zagotavlja omrežje Natura 2000, je zahtevala premišljeno in ustrezno metodo pristopa, da smo pridobili naklonjenost lokalne uprave naravovarstvenim ciljem. Delavnice smo razširili na vseh 11 občin na območju (medtem ustanovljenega) Krajinskega parka Goričko. Na vsaki občini ali najbližji osnovni šoli smo septembra 2003 pripravili predstavitev, ki je vključevala osnovne podatke o naravnih značilnostih Goričkega in lokalnih posebnostih, poudarila vidro kot značilno predstavnico zavarovanih živalskih vrst s seznama Natura 2000 na Goričkem, njene posebnosti in značilnosti, predvsem pa vzroke, ki jo ogrožajo globalno in lokalno (na konkretnih primerih). Predstavili smo potek dveh zasnovanih naravovarstvenih projektov (donavskega in LIFE–NATURA) in opredelili aktivno vlogo občine/šole pri projektih. Celotna predstavitev je bila naravnana k cilju, promovirati nastajajoče varstveno območje Natura 2000 in ga približati ciljnim skupinam ter prikazati vlogo nastajajočega parka pri varovanju naravnih vrednot.

 

Naslov: POTOK, moj dobri sosed

Prijavitelj: Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine

Partnerji:

  • Limnos d. o. o, podjetje za aplikativno ekologijo
  • Gojitveno lovišče Kompas Peskovsi
  • Občine na območju Krajinskega parka Goričko (11)

Program financiranja: Donavski regionalni projekt (Danube Regional Project) – Program finančnih podpor za projekte nevladnih organizacij

Trajanje: 2003-2004