Ohranimo biodiverziteto Ljubljanskega barja

Osnova »zdravega« naravnega sistema in ravnovesja je visoka pestrost različnih organizmov, ki omogoča uspešno in učinkovito zapolnitev ekoloških niš, pri čemer se zmanjša možnost, da bi katero izmed niš zapolnile tujerodne rastline. Ohranjanje biodiverzitete (biotske pestrosti) je torej zagotavljanje učinkovitosti naravnih sistemov in njihovih funkcij. Ljubljansko barje (LB) je uvrščeno med IPA (Important Plant Areas) v Sloveniji.  Do leta 2013 je bilo na IPA LB zabeleženih več kot 1200 rastlinskih vrst, med njimi so številne ogrožene, poleg tega ima območje izredni pomen tudi zaradi biodiverzitete živalskih vrst, ki pa je primarno odvisno od naravnih sestojev in avtohtonih rastlinskih vrst. Tujerodne invazivne rastlinske vrste na Barju (predvsem pa obe tujerodni vrsti rozg, ki se izredno hitro širita in zavzemata opuščene in degradirane površine) prispevajo k zmanjševanju biodiverzitete območja oz. jo ogrožajo ter posledično poleg sprememb travnikov v njivske površine predstavljajo glavno grožnjo za Barje. Na Barju do takrat (po nam znanih podatkih pa tudi drugod) še ni bilo opravljenih poskusov oz. analiz, s kolikšnim (mehanskim) pritiskom na tujerodne rozge (zatiranje vrste s puljenjem, košnjo in glede na časovni interval) smo lahko dejansko uspešni.  Z mehanskim odstranjevanjem smo želeli ustvariti selekcijski pritisk na tujerodne invazivne vrste ter jim tako preprečiti neomejeno širjenje. Tovrstna aplikacija je pomembna predvsem za velike površine. Odstranjevanje zlate rozge je namreč težavno predvsem z vidika trdovratnosti rastlin in hitrega načina širjenja sestojev. Glede na razširjenost populacije možnosti za njeno popolno odstranitev praktično ni. V tej fazi je zato bistvenega pomena, da se lokalno razširjene populacije zatirajo s košnjo in fizičnim odstranjevanjem še pred cvetenjem.

Namen našega projekta je bil pilotni prikaz uspešnega in učinkovitega odstranjevanja ter zatiranja tujerodnih invazivnih vrst zlate rozge (Solidago spp.) ter tako prispevati k ohranjanju biodiverzitete Ljubljanskega barja. Vzporedno z odstranjevanjem tujerodnih vrst je potekalo tudi spremljanje pojavljanja avtohtonih rastlinskih vrst in sestojev na poizkusnih površinah, ki so pomemben indikator kakovosti naravnega sistema. Z odstranjevanjem tujerodnih rastlin smo želeli vzpostaviti primerne pogoje za ponovno razrast avtohtonih vrst in habitatnih tipov (visoko steblikovje, visoko šašje, morda celo travnate površine ipd.) in omogočiti vzpostavitev potrebne pestrosti rastlinskih vrst, ki bi onemogočala ponovno razrast tujerodnih sestojev. Poleg pilotnega prikaza odstranjevanja rozge je bil naš namen tudi izobraževati in ozaveščati širšo javnost na predavanjih, delavnicah in z objavami v medijih o problematiki širjenja tujerodnih vrst, o njihovi invazivnosti ter o načinih, s katerimi jih lahko zatiramo in preprečimo njihovo širjenje.

 

Potek projekta

V okviru projekta Ohranimo biodiverziteto Ljubljanskega barja nismo želeli samo odstranjevati tujerodnih vrst zlate rozge, temveč tudi preveriti, ali pogostost puljenja vpliva na uspešnost zatiranja tarčnih vrst. Tekom projekta smo izbrali sedem ploskev s površino 10 mna območju Krajinskega parka Ljubljansko barje znotraj Mestne občine Ljubljana, na katerih smo pulili invazivne vrste zlate rozge od 3-krat do 6-krat v času od aprila do oktobra. Ker so naše poskusne površine predstavljale le majhen del rastišč invazivnih vrst, smo želeli z večjimi akcijami v septembru odstraniti invazivne rastlinske vrste z javnih površin. K akcijam puljenja smo povabili ljubljanske osnovne šole, v septembru pa smo organizirali tudi večjo akcijo za širšo javnost. S skupnimi močmi smo tako očistili večje površine ter vsaj malo pripomogli k preprečevanju širjenja invazivnih vrst. Za vse, ki sosodelovati v akciji puljenja, smo pripravili krajša navodila. Rezultate projekta smo predstavili na stojnici v okviru sejma Narava-zdravje, ki je potekal od 17. do 20. oktobra 2013.

Utrinke si lahko ogledate v naši facebook galeriji.

 

Naslov: Ohranimo biodiverziteto Ljubljanskega barja

Prijavitelj: Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine

Sofinancer: Mestna občina Ljubljana

Trajanje: 2013