Kapljice znanosti

Voda je naravna dobrina, ki je pogoj za življenje na Zemlji. V vodni bilanci na Zemlji je sladke vode le 2,5 odstotkov, nam dostopne pa je le manj kot 1 odstotek. V zadnjih sto letih se je poraba vode povečala za 6-krat. Že danes je mnogo dežel na svetu, kjer čiste pitne vode primanjkuje. Naraščanje števila prebivalstva in grožnja podnebnih sprememb lahko ob dosedanjem načinu rabe in porabe vode pripelje do velike svetovne krize z vodo. Poleg tega na njeno kakovost vplivajo naraščajoče emisije nevarnih snovi. Slovenija je bogata z vodami, čeprav niso enakomerno prostorsko razporejene. Podobno kot v večini evropskih držav, tudi v Sloveniji v skladu z Okvirno vodno smernico uvajamo celovito upravljanje z vodnimi viri. Prednostna naloga je odpravljanje škodljivih vplivov na vode, zagotavljanje vode primerne kakovosti za človeka in naravne ekosisteme ter ohranjanje biotske raznovrstnosti le-teh. Z drugimi besedami, voda mora postati bolj cenjena, mora postati naša vrednota.

Program Kapljice znanosti že v naslovu skriva dva ključna elementa programa: vodo in znanost. Voda se ne pojavi, ko odpremo pipo in ne izgine v odtočnem kanalu. S programom smo želeli poudariti holistični pristop obravnave vode in vodnih virov v izobraževanju. Program je bil zasnovan tako, da je zajel celotno vzgojno-izobraževalno vertikalo – od otroka v vrtcu do študenta. Vsaki starostni skupini so bile prilagojene različne vzgojno-izobraževalne dejavnosti. Program je izvajal Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. S programom smo želeli doseči čim večje število mladih iz vse Slovenije, zato smo sodelovali z Društvom za okoljevarstveno vzgojo Evrope v Sloveniji (DOVES), ki izvaja projekt Ekošola kot način življenja. Program je podprlo tudi Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Projekt je sodil v tematski sklop Voda kot življenjska vrednota in se upošteval kot kriterij za pridobitev ekozastave.

Namen projekta je bil mlade spodbujati k opazovanju, raziskovanju in doživljanju narave, predvsem celinskih ekosistemov, ter promocija znanstveno-raziskovalnega dela. Organizirali smo poletne raziskovalne tabore za dijake in učence tretje triade osnovne šole, strokovne ekskurzije in delavnice, spletne konference ter nagradni natečaj za logotip programa in natečaj risb na temo Življenje v vodi.

H2O logija na interaktivni spletni strani www.izobrazevanje.lutra.si obiskovalcu ponuja izčrpne informacije o vodi, celinskih ekosistemih, rabi vode, metodah analize vode, stanju voda, itd. Obiskovalec rubrike Vodni odtis lahko izračuna, kolikšna je njegova dnevna poraba vode v gospodinjstvu. Spozna lahko, koliko vode se npr. porabi za izdelavo enega računalnika in dobil uporabne nasvete, kako lahko varčuje z vodo. V spletni rubriki Potok, moj dobri sosed učenci in dijaki spoznavajo bližnji potok, reko ali jezero. Sami ustvarjajo spletni portal svojega potoka, kjer so opisi, analize in fotografije izbranega vodotoka. Na problematiko vodnih virov, predvsem pomanjkanje pitne vode, smo želeli opozoriti z rubriko Vodni poročevalec. Na spletni strani so organizirani nagradni kvizi, ki spodbujajo sodelujoče k opazovanju in raziskovanju narave ter smotrni rabe vode. Obrazi znanstvenikov je rubrika, kjer smo predstavili nekaj uveljavljenih znanstvenikov. S pozitivnimi zgledi iz sveta znanosti jih želimo pritegniti k znanstveno-raziskovalnemu delu. Spletna stran omogoča dostop do brezplačnih izobraževalnih in promocijskih gradiv nastalih v okviru projekta.

 

Naslov: Kapljice znanosti

Prijavitelj: Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine

Sofinancer: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Trajanje: od 1. 9. 2008 do  31. 10. 2009