Z vidro skozi prestolnico

Bližina mesta Ljubljane in zavarovanega ter naravovarstveno zelo pomembnega območja Ljubljanskega barja z reko Ljubljanico ponuja vedno nove priložnosti raziskovanja narave in iz rezultatov izhajajočih mehanizmov varstva naravnih vrednot. Hkrati pa ustrezno predstavljene in interpretirane naravne vrednote bogatijo kulturni utrip prestolnice in prispevajo k višji okoljevarstveni zavesti tako meščanov kot obiskovalcev in turističnih gostov.

Naravovarstveni projekt Z vidro skozi prestolnico je nadaljevanje projekta Vidra na pragu prestolnice, ki ga je osnoval in v letih 2008/2009 ob podpori Mestne občine Ljubljana izvajal Inštitut Lutra. Vidra (Lutra lutra) je kot domorodna in mednarodno varovana živalska vrsta pod posebnim varstvom države. Živi tudi na Ljubljanskem barju, kjer je celo kvalifikacijska vrsta območja Natura 2000. Zaradi populacijskih lastnosti vidre in njene ogroženosti so zelo pomembni zvezni koridorji med posameznimi osrednjimi območji populacije, v našem primeru med območjem Natura 2000 Ljubljansko barje in osrednjo vodno žilo Slovenije, Savo – to je Ljubljanica. V projektu Vidra na pragu prestolnice smo ugotovili, da vidra uporablja koridor Gruberjev prekop in ne Ljubljanice, ki teče skozi mesto, saj ta v mestnem okolju ne nudi primernih habitatnih struktur za vodno živalstvo. Vendar je bilo tudi na Gruberjevem prekopu kar nekaj za vodne živali nepremostljivih ovir (zapornice), za katere smo v tem projektu pripravili predloge za primerne omilitvene ukrepe, ki bi živalim omogočili migracije. Evidentiranje ovir in načrti ustreznih omilitvenih ukrepov so na voljo načrtovalcem pri obnovitvenih delih (npr. obnova Plečnikove zapornice pri Cukrarni), njihova predstavitev javnosti na pojasnjevalnih tablah, razstavah in v medijih pa je pomembno prispevala k ozaveščanju in izobraževanju najširše javnosti in obiskovalcev Ljubljane (turistov) na področju varstva narave, posebej vodnega okolja.

 

Naslov: Z vidro skozi prestolnico

Prijavitelj: Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine

Sofinancer: Mestna občina Ljubljana

Trajanje: od 20. 4. 2011 do 11. 11. 2011