Povodni mož v šoli (1, 2, 3)

POVODNI MOŽ V ŠOLI (2011)

S porastom informacijske tehnologije so predvsem otroci v mestih še bolj odtujeni od narave. V učno-vzgojnem procesu pogrešamo pristen stik z naravo, izkustveno učenje, ki prispeva nepozabne izkušnje in preizkušanje teoretičnega znanja o naravnih procesih, pridobljenega na uveljavljen način v šolah, tudi v praksi, neposredno in doživeto. Le tako bomo izobrazili odgovorne posameznike, z visoko ekološko zavestjo, ki si bodo prizadevali za trajnostni razvoj na vseh ravneh življenja.

Varstvo celinskih voda je ključnega pomena, ne samo za ohranjanje biotske pestrosti ampak tudi zaradi varovanja pitne vode, brez katere si življenje težko predstavljamo. Odgovornost vsakega posameznika do vodnega okolja je pomemben dejavnik pri doseganju ciljev s področja varstva voda. S projektom Povodni mož v šoli smo želeli, da otroci spoznajo vodno okolje v svojem mestu ter se seznanijo z nevarnostmi in grožnjami, ki jih s svojim delovanjem okolju povzročamo. Leto 2011 je bilo tudi leto gozdov. Z aktivnostmi smo želeli otroke seznaniti tudi z biodiverziteto gozdov in varovalno funkcijo gozda na vseh ravneh, predvsem na področju varstva voda. V projektu smo uporabili inovativne pristope za izkustveno učenje v naravi in iz narave s predstavitvijo razlik med neustreznim in ustreznim ravnanjem z okoljem in vodo. Ker pa trajnostni princip obsega vsa polja človekove dejavnosti, smo upoštevali vse naravne ekosisteme in antropogene vplive nanje: vode, gozd in kulturno krajino.

 

POVODNI MOŽ V ŠOLI 2 (2012)

Ker smo v letu 2011 s finančno podporo mestne občine Ljubljana uspešno zaključili projekt Povodni mož v šoli, smo se odločili, da z njim nadaljujemo pod imenom Povodni mož v šoli 2. Tudi v letu 2012 so potekale delavnice v različnih ljubljanskih osnovnih šolah, kjer smo spoznavali predvsem biodiverziteto celinskih voda. Posebej smo izpostavili skrbnejše ravnanje z vodnimi viri od izvirov do celotnega porečja; ohranjanje voda ne le kot virov pitne vode, temveč tudi kot vodnih in obvodnih ekosistemov z značilnim rastlinstvom in živalstvom ter vidro kot karizmatično živalsko vrsto, plenilca na vrhu prehranskega spleta; pokazali smo tudi sonaravno urejanje površinskih voda. Naš namen je bil doseči boljše razumevanje procesov v naravnem vodnem okolju in izboljšati poznavanje biotske pestrosti domačega vodnega okolja ter skrb zanj.

 

POVODNI MOŽ V ŠOLI 3 (2013)

S projektom Povodni mož v šoli 3 smo nadaljevali z aktivnostmi, ki smo jih s pomočjo Mestne občine Ljubljana uspešno izvajali v osnovnih šolah že v letih 2011 in 2012. V dveh uspešnih letih smo vzpostavili sodelovanje z nekaterimi osnovnimi šolami ter izboljšali in nadgradili ponudbo delavnic, s katerimi smo želeli popestriti varstvo in podaljšano bivanje predšolskim in osnovnošolskim otrokom ter nadgraditi znanje, ki ga pridobijo pri pouku.

Otrokom in mladostnikom smo želeli predstaviti pestrost življenja, ki nas obdaja in ima v našem življenju pomembno vlogo. Omogočili smo jim neposreden vpogled v pestrost organizmov in pri tem uporabili strukture organizmov, kot so hitinjača potočnega raka, lev kačjega pastirja, v mavec odlite stopinje živali ipd. Odpravili smo se do bližnjega potoka ali na Ljubljansko barje, kjer so se lahko otroci sami preizkusili v bioloških metodah vzorčenja (npr. z vodno mrežo), naredili kemijsko analizo vode, ocenili stanje vodnega telesa, iskali živalske sledove. Učencem smo postavili različne izzive in s tem spodbudili samostojno delo, raziskovanje, ustvarjalnost in delo v skupinah. V učilnicah smo pripravili preproste vodne poskuse in računali vodni odtis. Pogovarjali smo se, kako lahko s preprostimi vsakdanjimi dejanji zmanjšamo lastno porabo in onesnaževanje voda. Voda in biodiverziteta sta spremljali vse naše aktivnosti, saj je generalna skupščina pri Združenih narodih obdobje 2005 do 2015 razglasila kot mednarodno dekado akcije “Voda za življenje” (International Decade for Action – “Water for Life”), leto 2013 kot Mednarodno leto sodelovanja na področju voda in desetletje 2011–2020 Desetletje biodiverzitete.

 

Naslov: Povodni mož v šoli 1, Povodni mož v šoli 2, Povodni mož v šoli 3

Prijavitelj: Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine

Sofinancer: Mestna občina Ljubljana

Trajanje: 2011, 2012 in 2013