RAZNOŽIVOST pod vidrino streho na Goričkem

Projekt je namenjen oživitvi in obogatitvi dejavnosti v Vidrinem informacijskem centru AQUALUTRA v Križevcih na Goričkem, ki deluje na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Dosedanje aktivnosti, zvečine namenjene izobraževanju in promociji celinskih vodnih ekosistemov z vidro kot krovno vrsto, želimo razširiti z novimi, aktualnimi tematikami in programi s področja ohranjanja narave, dobrih kmetijskih praks, primernih za zavarovana (Natura 2000) območja s poudarkom na ohranjanju biodiverzitete, in razvoju zdržnega, naravi prijaznega turizma. Uporabili bomo različne pristope, od neposrednega stika (predavanja strokovnjakov) prek filmov, praktičnih prikazov, vodene učne poti do interaktivnih delavnic (interaktivna elektronska tabla); posebna pozornost bo namenjena sodelovanju ciljnih skupin pri kmetijskih opravilih ter naravovarstvenih akcijah, ki bodo kot demonstracije dobre prakse prispevale k ohranjanju ogroženih, za Goričko značilnih živalskih in rastlinskih vrst ter habitatnih tipov oz. ekosistemov.

 IMG 2897

Taborniki na obisku.

 

Projektne aktivnosti, tako frontalne kot interaktivne ter praktične, so namenjene zelo različnim ciljnim skupinam: vrtcem, šolam (naravoslovni dnevi in ekskurzije za lokalne šole in za širšo regijo), lokalnemu prebivalstvu (občanom, kmetom ipd.), izletniškim skupinam turistov, obiskovalcem Krajinskega parka Goričko in gostom termalnih zdravilišč v pomurski regiji (Moravci, Radenci itn.).

 IMG 3010

V projektu bomo obnovili tudi nekatere habitate, v letu 2016 smo že zasadili stare sorte visokodebelnega sadnega drevja.

Projekt sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor v sklopu javnega razpisa za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju okolja za leti 2016 in 2017.

LOGO MOP SLO