V psotopkih presoj vplivov planov in posegov pripravljamo različne dokumente:

- okoljsko poročilo (OP),

- presoja vplivov na okolje (PVO),

- presoja sprejemljivosti vplivov planov ali posegov v naravo na varovana območja (Dodatek),

- preliminarne ocene vplivov za načrtovane posege,

- mnenja, strokovne podlage, popise živalskih in rastlinskih vrst ter habitatnih tipov.

 

Za dodatne informacije nas kontaktirajte na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. oziroma nas pokličite na telefonsko številko 0593 08 226 ali 041 851 120 (Tatjana).

 

Kaj je PVO?

Presoja vplivov na okolje (PVO) je upravni postopek s katerim se preverja in ugotavlja verjetne in možne vplive posega na okolje ter se predvidijo potrebni (nujni) ukrepi za njihovo preprečevanje. Gleda se predvsem kakšen bo vpliv na okolje (zemlja, zrak, voda), kako bodo vplivali produkti različnih dejavnosti na okolje (odpadki, kemikalije, hrup, sevanje,…) in vpliv na prijetno in dostojanstveno človekovo življenje.

Presoja vplivov na okolje mora biti opravljena pred izvedbo posega v okolje. Preden pravni organ lahko izda dovoljenje za poseg v okolje, mora torej investitor zagotoviti PVO.

 

Kaj je  okoljsko poročilo?

Okoljsko poročilo je dokument, v katerem so podani glavni podatki o planu in o stanju okolja, je opisan celoten proces in ključne ugotovitve, možne alternative, ocene vplivov ter omilitveni ukrepi. Več o postopku Celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) lahko preberete na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor.

 

Presoja sprejemljivosti planov in posegov v naravo

Sodi med okoljske presoje in predstavlja implementacijo zahtev 6. člena Direktive o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst v slovenski pravni red. Zaradi združevanja postopkov je bila združena s postopkom CPVO.

Pri presoji se ugotavljajo vplivi, ki bi sami po sebi ali v povezavi z drugimi posegi lahko pomembno vplivali na varovana območja (območja Natura 2000 in zavarovana območja). V postopku se uporablja načelo previdnosti, kar pomeni, da v primeru dvoma prevlada javna korist ohranjanja narave nad drugimi javnimi koristmi in razvojnimi interesi.

V vseh postopkih sodeluje tudi Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (ZRSVN) s posebnim mnenjem, s katerim se opredeli do vplivov posega in oceni njihovo sprejemljivost.

 

Uporabne povezave:

MOP - ZAKONODAJA - OKOLJE

MOP - ZAKONODAJA - PROSTOR

ARSO - PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE

NATURA 2000

URADNI LIST

 

Viri:

Berginc, M., j. Kremesec-Jevšak, j. Vidic: Sistem varstva narave v Sloveniji. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor, 2007.